สาขาการจัดการทางวัฒนธรรมร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับท่องเที่ยวชุมชน        มนุษยศาสตร์ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในนิทรรศการภาพพิมพ์เล็ก “อัครศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจ“       นิทรรศการภาพพิมพ์ขนาดเล็ก “อัครศิลปินผู้เป็นแรงบันดาลใจ“       องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ       นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชยในการประกวดโครงการคุณธรรมจริยธรรมฯ       แนวทางการทวนสอบ ปีการศึกษา 2558     
  เกี่ยวกับคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ประวัติคณะ
  แผนยุทธศาสตร์คณะฯ (พ.ศ.2556-2560)
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/และพันธกิจ
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  วารสารวิชาการ วิถีสังคมมนุษย์
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
  คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม ปีการศึกษา2558
  สาขาสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา2558
  ประกันคุณภาพปีการศึกษา2558
  ระบบและแบบประเมินต่างๆ งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
  การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2557
  วิชาวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม ภาคเรียนที่ 1/2558
  วิชาหลักและกลยุทธการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสังคม ภาคเรียน1/2558
  วิชาคุณธรรมและจิรยธรรมในงานพัฒนาสังคม1/2558
  วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสังคม ภาคเรียนที่ 1/2557
  วิชาจิตวิทยาการให้บริการสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/2557
  วิชาวิถีไทย ภาคเรียน1/2557
  วิชาสุนทรียภาพ วิชาศึกษาทั่วไปภาคเรียนที่ 1/2557
  มคอ.สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  มคอ.3,5ปีการศึกษา 2557
  มคอ.7ปีการศึกษา 2557
  มคอ.สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  มคอ.3,5ปีการศึกษา 2557
  มคอ.7ปีการศึกษา 2557
  มคอ.สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  มคอ.3,5ปีการศึกษา2558
  มคอ.3,5ปีการศึกษา 2557
  มคอ.7ปีการศึกษา 2557
  มคอ.สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  มคอ.3,5ปีการศึกษา 2557
  มคอ.7ปีการศึกษา 2557
  วิชาศึกษาทั่วไปที่สอนโดยอาจารย์คณะ
  มคอ.3,5ปีการศึกษา2558
  มคอ.3,5ปีการศึกษา2557
  Mural in Kalasin
  013
  012
  011
  010
  009
  008
  007
  006
  005
  004
  003
  002
  001
  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่21
  ทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
  ฐานข้อมูลงานวิจัย
  กำหนดการบรรยายวิชาการ59
  โครงการบรรยายวิชาการ
  รายชื่อบทความตีพิมพ์ นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
  รายการแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา
  รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 2557-2558
  การบริการวิชาการ 2557
  โครงการออกแบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกและเศรษฐกิจพอเพียง
  งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
  ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 สมมาน้ำเดือนสิบสองล่องประทีป
  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
  ประกาศการกำหนดอักษรย่อชื่อสาขาวิชา
  รายชื่อนักศึกษา
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม 56-58
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 55-58
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 55-58
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ58
  บริการนักศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานวิทยบริการ
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สโมสรนักศึกษา
  ระเบียบสโมสรนักศึกษา
  คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
  สำหรับบุคลากร
  จรรยาบรรณ ของบุคลากร มกส.2553
  ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อ
  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
  คณะ/หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  บริการงานสารสนเทศ
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  กรุงเทพ เมืองหนังสือโลก 2013
  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  TK Park
  AACR2
  เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  สภาวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  สืบค้นฐานข้อมูล TDC-Thailis
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  9
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,308
  เยี่ยมชมปีนี้ :  47,849
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  167,169
  IP :  50.16.52.237
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

       ข่าวประชาสัมพันธ์
นิทรรศการภาพพิมพ์ขนาดเล็ก “อัครศิลปินผู้เป็นแรงบันดาลใจ“ (อ่าน : 21)
แนะนำเว็บไซต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (อ่าน : 103)
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ วารสารปีที่ 3 เล่มที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 พร้อมดาวน์โหลด (อ่าน : 163)
ผู้บริหารชุดปัจจุบัน (อ่าน : 219)
ประกาศเหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 (อ่าน : 167)
 
       ข่าวกิจกรรม
สาขาการจัดการทางวัฒนธรรมร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับท่องเที่ยวชุมชน  (อ่าน : 12)
มนุษยศาสตร์ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในนิทรรศการภาพพิมพ์เล็ก “อัครศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจ“ (อ่าน : 12)
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชยในการประกวดโครงการคุณธรรมจริยธรรมฯ (อ่าน : 55)
ปฏิทินปีการศึกษา 2559 (อ่าน : 74)
ปฏิทินปีการศึกษา 2559 ...
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย (อ่าน : 120)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย ...
 
       ข่าววิชาการ
แนวทางการทวนสอบ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 64)
ปฏิทินการจัดทำ มคอ. 3-7 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน : 74)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครบุคลากรของรัฐร่วมอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน : 67)
แจ้งปฏิทิน กำหนดส่ง มคอ.3,4,5 และ 7 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 221)
 
       ข่าวสารงานวิจัย/ทุน
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 6 (อ่าน : 74)
สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน : 64)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ e-learning สำหรับอาจารย์ ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (อ่าน : 61)
การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (อ่าน : 116)
การประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง “สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน“ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (อ่าน : 165)
 
       คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 139)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา2558 (อ่าน : 97)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา2558 (อ่าน : 88)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะ ปีการศึกษา2558 (อ่าน : 87)
 
       เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต (อ่าน : 66)
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย (อ่าน : 119)
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ (อ่าน : 62)
องค์ประกอบที่ 4 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (อ่าน : 58)
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ (อ่าน : 76)
 
       เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต (อ่าน : 427)
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย (อ่าน : 372)
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ (อ่าน : 132)
องค์ประกอบที่ 4 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (อ่าน : 189)
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ (อ่าน : 218)
 
       แผนงานบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2556-2560) (อ่าน : 79)
แผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 66)
แผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 70)
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 101)
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (อ่าน : 64)
 
        KSU RSS

สาขาการจัดการทางวัฒนธรรมร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับท่องเที่ยวชุมชน
มนุษยศาสตร์ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในนิทรรศการภาพพิมพ์เล็ก “อัครศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจ“
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....