ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       มนุษยศาสตร์ฯนำเสนอผลงานวิชาการใน CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 16       อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมงาน Big cleaning day นามนเมืองน่าอยู่       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสร้างความดีกับเครือข่าย เยาวชนทำความดีเพื่อแผ่นดิน     
  เกี่ยวกับคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ประวัติคณะ
  แผนยุทธศาสตร์คณะฯ (พ.ศ.2556-2560)
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/และพันธกิจ
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  วารสารวิชาการ วิถีสังคมมนุษย์
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่21
  ทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
  ฐานข้อมูลงานวิจัย
  โครงการบรรยายวิชาการ
  รายชื่อบทความตีพิมพ์ นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
  รายการแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา
  รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 2557-2558
  การบริการวิชาการ
  โครงการออกแบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกและเศรษฐกิจพอเพียง
  งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
  ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 สมมาน้ำเดือนสิบสองล่องประทีป
  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
  ประกาศการกำหนดอักษรย่อชื่อสาขาวิชา
  บริการนักศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานวิทยบริการ
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สโมสรนักศึกษา
  ระเบียบสโมสรนักศึกษา
  สำหรับบุคลากร
  จรรยาบรรณ ของบุคลากร มกส.2553
  ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อ
  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
  คณะ/หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  บริการงานสารสนเทศ
  งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  กรุงเทพ เมืองหนังสือโลก 2013
  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  TK Park
  AACR2
  เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  สภาวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  สืบค้นฐานข้อมูล TDC-Thailis
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  53
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,674
  เยี่ยมชมปีนี้ :  21,959
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  243,604
  IP :  54.158.194.80
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมเครือข่ายห
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมเครือข่ายหนุนเสริมกิจกรรมนิสิตนักศึกษาเชิงสร้างสรรค์

ในระหว่างวันที่  12-14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์และอาจารย์ธวัชชัย  เคหะบาล พร้อมด้วยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จำนวน 9 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการหนุนเสริมกิจกรรมนิสิต นักศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559 ซึ่งโครงการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีนี้

อาจารย์ธวัชชัย  เคหะบาล  ได้กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า “ กิจกรรมของเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย ภาคะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโครงการที่ได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยามหาสารคามเป็นผู้ประสานงานโครงการ มีสมาชิกของเครือข่ายเป็นสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเครือข่ายมุ่งเน้นการพัฒนานิสิต นักศึกษาเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร  โครงการหรือโครงงานด้านจิตอาสาในพื้นที่บริการของสถาบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา”

อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ กล่าวถึงโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายฯในปีนี้ว่า “ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายฯในปี 2559 คือโครงการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นกิจกรรมที่บูรณาการการเรียนรู้ผ่านการเรียนแบบวิจัย โดยมีโครงการวิจัยของนักศึกษาสาขาการจัดการทางวัฒนธรรมร่วมโครงการจำนวน 4 โครงการอาทิ การออกแบบของที่ระลึกสำหรับหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์, การออกแบบบายศรีโดยได้รับแรงบันดาลใจจากธาตุในอีสาน, การออกแบบเสื้อยืดย้อมครามสำหรับวัยรุ่น และการออกแบบตุ๊กตาไม้ไผ่บ้านนางเติ่ง  ซึ่งโครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมฯดังกล่าวทำงานผ่านกรอบแนวคิดการวิจัยที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าของทุนทางวัฒนธรรมเพื่อให้ตอบสนองต่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”
โครงการเครือข่ายหนุนเสริมกิจกรรมนิสิตนักศึกษาเชิงสร้างสรรค์ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ .ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และนายสุนทร เดชชัยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมและกระบวนการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์ (ปราชญ์ชาวบ้านและกรรมการสภาการศึกษา) เป็นวิทยากรโครงการ ซึ่งกิจกรรมช่วยให้นักศึกษาสามารถขับเคลื่อนโครงการได้อย่างชัดเจนมีป้าหมายมากขึ้น รวมทั้งการสอดแทรกแนวคิดเรื่องจิตอาสาผ่านการทำงานในแต่ละโครงการย่อย