องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       Mural in Kalasin
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  55
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,097
  เยี่ยมชมปีนี้ :  22,033
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  383,376
  IP :  18.207.238.146
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  นิทรรศการ

Philosophy of the Truth in Nature on Contemporary Fabric Designs
By Kittanut Yanpisit

          Philosophy of the Truth in Nature on Contemporary Fabric Designs หรือนิทรรศการปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติสู่การออกแบบลายผ้าร่วมสมัย เป็นการรวบรวมผลงานการประยุกต์การออกแบบสีและลวดลายของผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง ปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติสู่การออกแบบลายผ้าร่วมสมัย ของอาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ อาจารย์สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
           อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “กาฬสินธุ์เป็นเสมือนอู่อารยธรรมของอีสานตอนกลาง เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ซึ่งต่างกระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ และมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมกัน  งานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นคือการทอผ้าด้วยมือ ซึ่งมีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์โดยเฉพาะเทคนิคการเกาะ แต่ปัจจุบันช่างทอนิยมรูปแบบการสร้างลวดลายและสีแบบดั่งเดิม ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สนใจผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ ประกอบกับการใช้สีธรรมชาติมีข้อจำกัดทั้งเรื่องสีและเทคนิคการย้อม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงร่วมกับช่างทอผ้าพื้นบ้านในการใช้สีธรรมชาติในการทอผ้าพื้นเมือง โดยพัฒนาเฉดสีให้มีความหลากหลายและสนองต่อกลุ่มเป้าหมายสนใจผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในระยะแรกนี้จะเป็นการปรับโครงสร้างสีในผืนผ้าให้มีความแตกต่างจากสีเดิมที่เป็นสีเคมีโดยใช้สีจากธรรมชาติ และเส้นใยพื้นบ้านในการทอ ซึ่งทั้งหมดจะถูกจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้”
          นางเพียรทอง  เบาราญ ช่างทอผ้าที่เข้าร่วมโครงการวิจัยได้กล่าวว่า “ปัจจุบันที่หมู่บ้านการทอผ้าจะใช้สีเคมีเป็นหลัก ความรู้เรื่องการย้อมสีธรรมชาติมีน้อยทำให้ไม่สามารถขายให้กับกลุ่มคนซื้อที่ของที่ทำมาจากธรรมชาติได้ซึ่งมีเข้ามาสั่งซื้อเรื่อย ๆ จึงได้เข้าร่วมงานวิจัยครั้งนี้ ได้เรียนรู้การเพิ่มเฉดสีในการย้อมสีธรรมชาติ และการเลือกเฉดสีในการเกาะผ้าแพรวา ซึ่งหลังจากที่เข้าร่วมโครงการช่างทอหลายคนมีความชำนาญในการเลือกใช้สีให้สวยงามเหมาะกับกลุ่มลูกค้า เลือกใช้สีให้กลมกลืนตามที่ลูกค้าอยากได้ และหลายคนได้รับออเดอร์ในการทอผ้าสีธรรมชาติและสามารถขายผ้าในราคาที่สูงขึ้น และที่สำคัญปลอดภัยต่อคนย้อม คนทอด้วย  อยากให้มีหน่วยงานที่ทำงานกับชาวบ้านอย่างจริงจังแบบโครงการนี้”
          นิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 6-20 มีนาคม 2560 โดยมีการแสดงผ้าทอมือจากโครงการ  การสาธิตการทอผ้าแพรวาสีธรรมชาติตลอดการจัดนิทรรศการ และในวันที่ 20 มีนาคม 2560 จะมีการบรรยายวิชาการเนื่องในนิทรรศการเรื่อง สุนทรียภาพของผ้าทอผู้ไท อดีตและปัจจุบัน โดยแม่คำสอน  สระทอง  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ประณีตศิลป์-ทอผ้า)ในเวลา 11.00-12.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทั้งนี้สามารถจองที่นั่งการฟังการบรรยายและรับสูจิบัตรที่ คุณวิทยา  วุฒิไธสง(043332035)  หรืออาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์(0876390601)