องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
  เกี่ยวกับคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ประวัติคณะ
  แผนยุทธศาสตร์คณะฯ (พ.ศ.2556-2560)
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/และพันธกิจ
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  วารสารวิชาการ วิถีสังคมมนุษย์
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่21
  ทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
  ฐานข้อมูลงานวิจัย
  โครงการบรรยายวิชาการ
  รายชื่อบทความตีพิมพ์ นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
  รายการแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา
  รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 2557-2558
  การบริการวิชาการ
  โครงการออกแบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกและเศรษฐกิจพอเพียง
  งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
  ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 สมมาน้ำเดือนสิบสองล่องประทีป
  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
  ประกาศการกำหนดอักษรย่อชื่อสาขาวิชา
  บริการนักศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานวิทยบริการ
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สโมสรนักศึกษา
  ระเบียบสโมสรนักศึกษา
  สำหรับบุคลากร
  จรรยาบรรณ ของบุคลากร มกส.2553
  ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อ
  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
  คณะ/หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  บริการงานสารสนเทศ
  งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  กรุงเทพ เมืองหนังสือโลก 2013
  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  TK Park
  AACR2
  เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  สภาวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  สืบค้นฐานข้อมูล TDC-Thailis
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  419
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,391
  เยี่ยมชมปีนี้ :  46,183
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  267,825
  IP :  54.224.56.126
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  นิทรรศการ

Philosophy of the Truth in Nature on Contemporary Fabric Designs
By Kittanut Yanpisit

          Philosophy of the Truth in Nature on Contemporary Fabric Designs หรือนิทรรศการปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติสู่การออกแบบลายผ้าร่วมสมัย เป็นการรวบรวมผลงานการประยุกต์การออกแบบสีและลวดลายของผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง ปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติสู่การออกแบบลายผ้าร่วมสมัย ของอาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ อาจารย์สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
           อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “กาฬสินธุ์เป็นเสมือนอู่อารยธรรมของอีสานตอนกลาง เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ซึ่งต่างกระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ และมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมกัน  งานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นคือการทอผ้าด้วยมือ ซึ่งมีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์โดยเฉพาะเทคนิคการเกาะ แต่ปัจจุบันช่างทอนิยมรูปแบบการสร้างลวดลายและสีแบบดั่งเดิม ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สนใจผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ ประกอบกับการใช้สีธรรมชาติมีข้อจำกัดทั้งเรื่องสีและเทคนิคการย้อม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงร่วมกับช่างทอผ้าพื้นบ้านในการใช้สีธรรมชาติในการทอผ้าพื้นเมือง โดยพัฒนาเฉดสีให้มีความหลากหลายและสนองต่อกลุ่มเป้าหมายสนใจผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในระยะแรกนี้จะเป็นการปรับโครงสร้างสีในผืนผ้าให้มีความแตกต่างจากสีเดิมที่เป็นสีเคมีโดยใช้สีจากธรรมชาติ และเส้นใยพื้นบ้านในการทอ ซึ่งทั้งหมดจะถูกจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้”
          นางเพียรทอง  เบาราญ ช่างทอผ้าที่เข้าร่วมโครงการวิจัยได้กล่าวว่า “ปัจจุบันที่หมู่บ้านการทอผ้าจะใช้สีเคมีเป็นหลัก ความรู้เรื่องการย้อมสีธรรมชาติมีน้อยทำให้ไม่สามารถขายให้กับกลุ่มคนซื้อที่ของที่ทำมาจากธรรมชาติได้ซึ่งมีเข้ามาสั่งซื้อเรื่อย ๆ จึงได้เข้าร่วมงานวิจัยครั้งนี้ ได้เรียนรู้การเพิ่มเฉดสีในการย้อมสีธรรมชาติ และการเลือกเฉดสีในการเกาะผ้าแพรวา ซึ่งหลังจากที่เข้าร่วมโครงการช่างทอหลายคนมีความชำนาญในการเลือกใช้สีให้สวยงามเหมาะกับกลุ่มลูกค้า เลือกใช้สีให้กลมกลืนตามที่ลูกค้าอยากได้ และหลายคนได้รับออเดอร์ในการทอผ้าสีธรรมชาติและสามารถขายผ้าในราคาที่สูงขึ้น และที่สำคัญปลอดภัยต่อคนย้อม คนทอด้วย  อยากให้มีหน่วยงานที่ทำงานกับชาวบ้านอย่างจริงจังแบบโครงการนี้”
          นิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 6-20 มีนาคม 2560 โดยมีการแสดงผ้าทอมือจากโครงการ  การสาธิตการทอผ้าแพรวาสีธรรมชาติตลอดการจัดนิทรรศการ และในวันที่ 20 มีนาคม 2560 จะมีการบรรยายวิชาการเนื่องในนิทรรศการเรื่อง สุนทรียภาพของผ้าทอผู้ไท อดีตและปัจจุบัน โดยแม่คำสอน  สระทอง  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ประณีตศิลป์-ทอผ้า)ในเวลา 11.00-12.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทั้งนี้สามารถจองที่นั่งการฟังการบรรยายและรับสูจิบัตรที่ คุณวิทยา  วุฒิไธสง(043332035)  หรืออาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์(0876390601)