องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  48
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,169
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,112
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  345,174
  IP :  54.160.19.155
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ “ตามแนวพระราชดำริ” ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2558
 หมวด :  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ :  19-01-2558
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ ให้ตรงความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายของประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยเน้นผลงานที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน และมุ่งสร้างคุณประโยชน์ พัฒนา และแก้ไขปัญหาให้แก่สังคมชุมชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำองค์ความรู้ ที่ได้จากแนวพระราชดำริ ไปใช้ประโยชน์ วช. จึงได้กำหนดให้มีการจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย “ตามแนวพระราชดำริ” เพื่อให้มีการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้จากการวิจัย เพื่อการขยายผลตามแนวพระราชดำริ เพื่อนำส่งองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็น
 
ในการนี้ สำนักวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญท่าน คณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ที่สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย “ตามแนวพระราชดำริ” ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2558 ในมิติการใช้ประโยชน์ตามแนวพระราชดำริ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.prv.nrct.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย โทร. 02-561-2445 ต่อ 447,458 โทรสาร 02-579-0109, 02-579-0455 ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์