องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  38
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,159
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,102
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  345,164
  IP :  54.160.19.155
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานสัมมนาเครือข่ายCSD สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 “บทบาทของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน/สังคม ต่อการขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมไทย”
 หมวด :  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ :  30-01-2558
 
 
             คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 18 คน ประกอบไปด้วยอาจารย์ 3 ท่าน คือ อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล (ผู้ช่วยคณบดี) อาจารย์อาทิตย์ บุดดาดวง (หัวหน้าสาขาวิชา) และ อาจารย์นิตยา ปรูกระโทก (อาจารย์ประจำสาขาวิชา) พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1และ 2 รวม 15 คน  ได้เข้าร่วม โครงการ สัมมนาเครือข่ายสาขาวิชาพัฒนาสังคม แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14  “บทบาทของสาขาวิชาพัฒนาสังคมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2558 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่สอนด้านพัฒนาชุมชนและสังคมเข้าร่วมมากกว่า 40 แห่ง จำนวนคนกว่า 1,300 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านกิจกรรม การพัฒนาพื้นที่และงานวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ สาขาพัฒนาสังคม ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียนเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ การทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคีพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายกับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน
 
ผลการเข้าร่วมโครงการ
1.      เกิดความร่วมมือทางวิชาการ/วิชาชีพในงานสัมมนาดังกล่าว อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล  (ผู้ช่วยคณบดี) ได้เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 34 แห่ง เรื่อง ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ วิชาชีพ และงานกิจกรรมนักศึกษาระหว่างเครือข่ายสาขาวิชาการพัฒนาสังคม/ชุมชน
2.      นำเสนอบทความวิชาการอาจารย์ 1 ท่าน และนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 2 จำนวน 3 คน รวม 4 เรื่อง ได้แก่
1.นายธวัชชัย เมืองโคตร บทความเรื่อง การพัฒนาสารสนเทศแหล่งเรียนรู้การเพาะพันธุ์ปลาด้วยวิธีการธรรมชาติ
2.นายอำพล ปาลา บทความเรื่อง  การพัฒนาสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ฟาร์มเห็ดป้านาง
3.นางสาววิภาภรณ์ เครือจันทร์ บทความเรื่อง การพัฒนาสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ แพทย์แผนไทย
4. อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล บทความเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชน: กรณีศึกษา ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
          3. จัดแสดงนิทรรศการ ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
          4. เกิดความร่วมมือในการจัดตั้งสมาคม “สมาคมพัฒนาชุมชน และสังคม” เพื่อเป็นองค์กรกลางในการสนับสนุน ติดตาม การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของหลักสูตรด้านการพัฒนาชุมชน  ท้องถิ่นและสังคม ทั่วประเทศ
          5. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมนักศึกษาทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์และนักศึกษาด้านการพัฒนาชุมชน  และสังคม ทั่วประเทศ กว่า 40 มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิสำคัญๆเข้าร่วม ได้แก่  ศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี  
รองศาสตราจารย์ นพ.กำจร ตติยกวี  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์  วุฒิเมธี  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ทรงจิต  พูนลาภ  ศาสตราจารย์.ดร โกวิทย์  พวงงาม อาจารย์ชาญชัย  หล้าวงค์    ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง คุณเตือนใจ ดีเทศน์  ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก  คุณสมพงษ์  สระแก้วและ คุณเจริญ อยู่คุ้มญาติ ผศ.ดร.มนตรี   กรรพุมมาลย์ และ ผศ.อนันต์  ลิขิตประเสริฐ  รศ.ปาริชาติ  วลัยเสถียร ครูมุกดา อินต๊ะสารและ คุณอำพร ปวงรังสี ผศ.ดร.จิตติ   มงคลชัยอรัญญา อ.พายัพ  พยอมยนต์  ดร.วรภพ  วงศ์รอด  ดร.นาวิน  พรมใจสา อ.ประพันธุ์ แจ้งเอี่ยม
อ.สุรสิงห์ แสงโสด  ดร.เพชรา  พิพัฒน์สันติกุล

           ทั้งนี้งานสัมมนาเครือข่ายวิชาการ/วิชาชีพด้านพัฒนาชุมชน และสังคม (CSD) ได้จัดขึ้นทุกปีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่าย และเสริมศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพหลักสูตรด้านพัฒนาชุมชน และสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง และมีบทบาทต่อสังคมให้มากขึ้น ในปีหน้างานสัมมนาเครือข่ายจะจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ คงมีโอกาสเป็นภาคีในการร่วมจัดงานต่อไป