องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
  เกี่ยวกับคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ประวัติคณะ
  แผนยุทธศาสตร์คณะฯ (พ.ศ.2556-2560)
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/และพันธกิจ
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  วารสารวิชาการ วิถีสังคมมนุษย์
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่21
  ทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
  ฐานข้อมูลงานวิจัย
  โครงการบรรยายวิชาการ
  รายชื่อบทความตีพิมพ์ นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
  รายการแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา
  รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 2557-2558
  การบริการวิชาการ
  โครงการออกแบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกและเศรษฐกิจพอเพียง
  งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
  ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 สมมาน้ำเดือนสิบสองล่องประทีป
  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
  ประกาศการกำหนดอักษรย่อชื่อสาขาวิชา
  บริการนักศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานวิทยบริการ
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สโมสรนักศึกษา
  ระเบียบสโมสรนักศึกษา
  สำหรับบุคลากร
  จรรยาบรรณ ของบุคลากร มกส.2553
  ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อ
  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
  คณะ/หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  บริการงานสารสนเทศ
  งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  กรุงเทพ เมืองหนังสือโลก 2013
  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  TK Park
  AACR2
  เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  สภาวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  สืบค้นฐานข้อมูล TDC-Thailis
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  221
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,090
  เยี่ยมชมปีนี้ :  40,265
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  261,910
  IP :  54.162.15.31
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานสัมมนาเครือข่ายCSD สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 “บทบาทของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน/สังคม ต่อการขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมไทย”
 หมวด :  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ :  30-01-2558
 
 
             คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 18 คน ประกอบไปด้วยอาจารย์ 3 ท่าน คือ อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล (ผู้ช่วยคณบดี) อาจารย์อาทิตย์ บุดดาดวง (หัวหน้าสาขาวิชา) และ อาจารย์นิตยา ปรูกระโทก (อาจารย์ประจำสาขาวิชา) พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1และ 2 รวม 15 คน  ได้เข้าร่วม โครงการ สัมมนาเครือข่ายสาขาวิชาพัฒนาสังคม แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14  “บทบาทของสาขาวิชาพัฒนาสังคมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2558 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่สอนด้านพัฒนาชุมชนและสังคมเข้าร่วมมากกว่า 40 แห่ง จำนวนคนกว่า 1,300 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านกิจกรรม การพัฒนาพื้นที่และงานวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ สาขาพัฒนาสังคม ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียนเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ การทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคีพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายกับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน
 
ผลการเข้าร่วมโครงการ
1.      เกิดความร่วมมือทางวิชาการ/วิชาชีพในงานสัมมนาดังกล่าว อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล  (ผู้ช่วยคณบดี) ได้เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 34 แห่ง เรื่อง ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ วิชาชีพ และงานกิจกรรมนักศึกษาระหว่างเครือข่ายสาขาวิชาการพัฒนาสังคม/ชุมชน
2.      นำเสนอบทความวิชาการอาจารย์ 1 ท่าน และนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 2 จำนวน 3 คน รวม 4 เรื่อง ได้แก่
1.นายธวัชชัย เมืองโคตร บทความเรื่อง การพัฒนาสารสนเทศแหล่งเรียนรู้การเพาะพันธุ์ปลาด้วยวิธีการธรรมชาติ
2.นายอำพล ปาลา บทความเรื่อง  การพัฒนาสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ฟาร์มเห็ดป้านาง
3.นางสาววิภาภรณ์ เครือจันทร์ บทความเรื่อง การพัฒนาสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ แพทย์แผนไทย
4. อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล บทความเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชน: กรณีศึกษา ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
          3. จัดแสดงนิทรรศการ ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
          4. เกิดความร่วมมือในการจัดตั้งสมาคม “สมาคมพัฒนาชุมชน และสังคม” เพื่อเป็นองค์กรกลางในการสนับสนุน ติดตาม การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของหลักสูตรด้านการพัฒนาชุมชน  ท้องถิ่นและสังคม ทั่วประเทศ
          5. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และกิจกรรมนักศึกษาทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์และนักศึกษาด้านการพัฒนาชุมชน  และสังคม ทั่วประเทศ กว่า 40 มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิสำคัญๆเข้าร่วม ได้แก่  ศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี  
รองศาสตราจารย์ นพ.กำจร ตติยกวี  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์  วุฒิเมธี  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ทรงจิต  พูนลาภ  ศาสตราจารย์.ดร โกวิทย์  พวงงาม อาจารย์ชาญชัย  หล้าวงค์    ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง คุณเตือนใจ ดีเทศน์  ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก  คุณสมพงษ์  สระแก้วและ คุณเจริญ อยู่คุ้มญาติ ผศ.ดร.มนตรี   กรรพุมมาลย์ และ ผศ.อนันต์  ลิขิตประเสริฐ  รศ.ปาริชาติ  วลัยเสถียร ครูมุกดา อินต๊ะสารและ คุณอำพร ปวงรังสี ผศ.ดร.จิตติ   มงคลชัยอรัญญา อ.พายัพ  พยอมยนต์  ดร.วรภพ  วงศ์รอด  ดร.นาวิน  พรมใจสา อ.ประพันธุ์ แจ้งเอี่ยม
อ.สุรสิงห์ แสงโสด  ดร.เพชรา  พิพัฒน์สันติกุล

           ทั้งนี้งานสัมมนาเครือข่ายวิชาการ/วิชาชีพด้านพัฒนาชุมชน และสังคม (CSD) ได้จัดขึ้นทุกปีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่าย และเสริมศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพหลักสูตรด้านพัฒนาชุมชน และสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง และมีบทบาทต่อสังคมให้มากขึ้น ในปีหน้างานสัมมนาเครือข่ายจะจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ คงมีโอกาสเป็นภาคีในการร่วมจัดงานต่อไป