ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       มนุษยศาสตร์ฯนำเสนอผลงานวิชาการใน CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 16       อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมงาน Big cleaning day นามนเมืองน่าอยู่       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสร้างความดีกับเครือข่าย เยาวชนทำความดีเพื่อแผ่นดิน     
  เกี่ยวกับคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ประวัติคณะ
  แผนยุทธศาสตร์คณะฯ (พ.ศ.2556-2560)
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/และพันธกิจ
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  วารสารวิชาการ วิถีสังคมมนุษย์
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่21
  ทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
  ฐานข้อมูลงานวิจัย
  โครงการบรรยายวิชาการ
  รายชื่อบทความตีพิมพ์ นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
  รายการแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา
  รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 2557-2558
  การบริการวิชาการ
  โครงการออกแบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกและเศรษฐกิจพอเพียง
  งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
  ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 สมมาน้ำเดือนสิบสองล่องประทีป
  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
  ประกาศการกำหนดอักษรย่อชื่อสาขาวิชา
  บริการนักศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานวิทยบริการ
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สโมสรนักศึกษา
  ระเบียบสโมสรนักศึกษา
  สำหรับบุคลากร
  จรรยาบรรณ ของบุคลากร มกส.2553
  ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อ
  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
  คณะ/หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  บริการงานสารสนเทศ
  งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  กรุงเทพ เมืองหนังสือโลก 2013
  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  TK Park
  AACR2
  เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  สภาวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  สืบค้นฐานข้อมูล TDC-Thailis
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  151
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,348
  เยี่ยมชมปีนี้ :  34,724
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  256,369
  IP :  54.81.196.35
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558   วันที่ :  29-09-2559
ตัวบ่งชี้ที่  2.1ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

หมายเลข รายการหลักฐาน
มน.2.1-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย ฯ
มน.2.1-1-2 คู่มือบริหารงานวิจัย
มน.2.1-1-3 หน้าเว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
มน.2.1-1-4 หน้าเว็บไซต์กลุ่มงานวิทยบริการ
มน.2.1-1-5 หน้าเว็บไซต์วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์
มน.2.1-2-1 ห้องปฏิบัติการวิจัย ดร.เพ็ญศักดิ์
มน.2.1-2-2 ห้องหนังสือของคณะ และห้องสมุด มหาวิทยาลัย/ฐานข้อมูลด้านงานวิจัยออนไลน์
มน.2.1-2-3 คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ประจำอย่างละ 1เครื่อง ต่ออาจารย์ 1 คน
มน.2.1-2-4 โครงการบรรยายวิชาการ : การวิจัยข้ามวัฒนธรรมยุคประชาคมอาเซียน ฯ
มน.2.1-2-5 โครงการการจัดการความรู้ด้านวิจัยและการสอน
มน.2.1-2-6 โครงการจัดทำวารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 และปีที่ 4 ฉบับที่ 1
มน.2.1-3-1 รายละเอียดงบประมาณที่สนับสนุนการวิจัย จำนวน 4 ทุน แยกงบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้
มน.2.1-3-2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการจัดสรรทุนวิจัยฯ
มน.2.1-3-3 สัญญาโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากภายนอก
มน.2.1-4-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559
มน.2.1-4-2 โครงการจัดทำวารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์
มน.2.1-4-3 คำสั่งไปราชการที่บุคลากรไปนำเสนอผลงานเผยแพร่งานวิจัย
มน.2.1-5-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย
มน.2.1-5-2 โครงการบรรยายวิชาการ : การวิจัยข้ามวัฒนธรรมยุคประชาคมอาเซียน พื้นที่ พรมแดน แนวคิดและประสบการณ์
มน.2.1-5-3 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
มน.2.1-5-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเชิดชูบุคลากรด้านการวิจัยและการเรียนการสอน
มน.2.1-5-5 หนังสือการเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการ
มน.2.1-6-1 ระบบคุ้มครองสิทธิ์บัตร
มน.2.1-6-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย
มน.2.1-6-3 หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์ของชุมชน

ตัวบ่งชี้ที่  2.2เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

หมายเลข รายการหลักฐาน
มน.2.2-1-1 โครงการวิจัย เรื่อง ปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติสู่งานออกแบบลายผ้าร่วมสมัย
มน.2.2-1-2 โครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ  เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุในท้องถิ่น : กรณีศึกษา  ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
มน.2.2-1-3 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะสืบค้นข้อมูลเพื่อการตั้งโจทย์วิจัยในกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
มน.2.2-1-4 โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวอย่างมีส่วนร่วมของผู้ผลิตและผู้บริโภค กรณีเครือข่ายตลาดสีเขียวกมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

หมายเลข รายการหลักฐาน
มน.2.3-1-1 การพัฒนาห้องสมุดเด็กเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์
มน.2.3-1-2 การสะสมทุนทางสังคมสู่การสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
มน.2.3-1-3 กระบวนการพัฒนาทักษะการสร้างแบบทดสอบและแบบสอบถามของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มน.2.3-1-4 แพรเบี่ยงผู้ไทในบริบทของการจัดการคุณค่าและมูลค่า