องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       Mural in Kalasin
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  27
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,069
  เยี่ยมชมปีนี้ :  22,005
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  383,348
  IP :  18.207.238.146
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559   วันที่ :  24-08-2560

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
  มน.1.1-1  แบบสรุปผลการประเมินสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  มน.1.1-2  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

  มน.1.1-3  แบบสรุปผลการประเมินสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  มน.1.1-4  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
  มน.1.1-5  แบบสรุปผลการประเมินสาขาวิชาพัฒนาสังคม
  มน.1.1-6  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
  มน.1.1-7  แบบสรุปผลการประเมินสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  มน.1.1-8  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
  มน.1.2-1  สรุปรายชื่อบุคลากรสายวิชาการ
  มน.1.2-2  ใบแสดงผลการเรียนของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก

ตัวบ่งบี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

  มน.1.4-2-1  สรุปผลการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  มน.1.5-1-1 คู่มือการให้คำปรึกษาวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  มน.1.5-1-2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
  มน.1.5-1-3 แฟ้มทะเบียนประวัตินักศึกษา
  มน.1.5-1-4 ตารางเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระบุคาบ Home-room
  มน.1.5-1-5 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์
  มน.1.5-1-6 website และกลุ่มFacebook ของคณะฯ
  มน.1.5-1-7 รายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
  มน.1.5-2-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีงบประมาณ 2560
  มน.1.5-2-2 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์
  มน.1.5-2-3 ภาพwebsiteและ และกลุ่มFacebook
  มน.1.5-2-4 ทำเนียบแหล่งฝึกงาน/ทำงาน ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  มน.1.5-2-5 รายงานสรุปกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร โครงการตุ้มโฮมวิชาการ, โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
  มน.1.5-2-6 รายงานสรุปการประเมินการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
  มน.1.5-3-1 แผนปฏิบัติราชการ และแผนด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  มน.1.5-3-2 รายงานสรุปโครงการปัจฉิมนิเทศ
  มน.1.5-4-1 รายงานสรุปการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
  มน.1.5-4-2 รายงานสรุปการประเมินการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
  มน.1.5-4-3 รายงานสรุปการประเมินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
  มน.1.5-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
  มน.1.5-6-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560
  มน.1.5-6-2 หน้าwebsite คณะ คือwww.huso.ksu.ac.thและทำเนียบ แหล่งฝึกงาน/แหล่งงาน


ตัวบ่งชี้ที่ 1.6    กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  มน.1.6-1-1  คำสั่งเลขที่ 0066/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ของคณะฯ
  มน.1.6-1-2  คำสั่งเลขที่ 0080/2559เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของคณะฯ
  มน.1.6-1-3  แผนปฏิบัติราชการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  มน.1.6-2-1  รายงานผลการดำเนินโครงการการบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้
  มน.1.6-2-2  รายงานผลการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
  มน.1.6-2-3  รายงานสรุปโครงการตุ้มโฮม ผลงานมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559
  มน.1.6-2-4  
โครงการกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2559 “เมฆพยักฆ์หมอกเกมส์”
  มน.1.6-3-1  โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา