องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       Mural in Kalasin
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  26
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,068
  เยี่ยมชมปีนี้ :  22,004
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  383,347
  IP :  18.207.238.146
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559   วันที่ :  24-08-2560
ตัวบ่งชี้ที่  2.1ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
มน.2.1-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย ฯ
มน.2.1-1-2 คู่มือบริหารงานวิจัย
มน.2.1-1-3 หน้าเว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
มน.2.1-1-4 หน้าเว็บไซต์กลุ่มงานวิทยบริการ
มน.2.1-1-5 หน้าเว็บไซต์วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์
มน.2.1-2-1 ห้องปฏิบัติการวิจัย ดร.เพ็ญศักดิ์
มน.2.1-2-2 ห้องหนังสือของคณะ และห้องสมุด มหาวิทยาลัย/ฐานข้อมูลด้านงานวิจัยออนไลน์
มน.2.1-2-3 คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ประจำอย่างละ 1เครื่อง ต่ออาจารย์ 1 คน
มน.2.1-2-5 โครงการจัดทำวารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 และปีที่ 5 ฉบับที่ 1
มน.2.1-3-1 สัญญาโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากภายนอก
มน.2.1-4-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
มน.2.1-4-2 โครงการจัดทำวารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์
มน.2.1-4-3 คำสั่งไปราชการที่บุคลากรไปนำเสนอผลงานเผยแพร่งานวิจัย
มน.2.1-5-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย
มน.2.1-5-2 หนังสือการเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการ
ตัวบ่งชี้ที่  2.2เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
มน.2.2-1-1 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล  การนำเสนอข้อมูล และการสรุปผลการวิจัยในกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   
ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
มน.2.3-1-1 ผ้าแส่ว : ต้นแบบแห่งลวดลายบนผืนผ้าแพรวา
มน.2.3-1-2 สถานภาพฮูปแต้มอีสานศึกษาในช่วง พ.ศ.2554-2559
มน.2.3-1-3 ภูมิปัญญาโตก : สารสนเทศท้องถิ่น บ้านหัวเสือ ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
มน.2.3-1-4 โรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์
มน.2.3-1-5 การประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ มีส่วนร่วมในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
มน.2.3-1-6 รูปแบบส่วนผสมทางการตลาดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตและผู้บริโภค กรณีศึกษา ตลาดนัดสีเขียวอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
มน.2.3-1-7 กระบวนการพัฒนาทักษะการตั้งโจทย์วิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
มน.2.3-1-8 การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการสรุปผลข้อมูลในกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มน.2.3-1-9 ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: การศึกษาและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน วัดอโศการาม บ้านยอดแกง  อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์