องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  16
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,137
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,080
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  345,142
  IP :  54.160.19.155
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559   วันที่ :  24-08-2560
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
มน.5.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์คณะฯ
มน.5.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการปี 2560
มน.5.1-1-3 หนังสือราชการนำส่งงานแผน
มน.5.1-1-4 รายงานการคณะกรรมการประจำคณะ
มน.5.1-2-1 แผนกลยุทธ์การเงิน
มน.5.1-3-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มน.5.1-3-2 แผนบริหารความเสี่ยง
มน.5.1-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
มน.5.1-3-4 หนังสือเข้าติดตามตรวจสอบ
มน.5.1-3-5 รายงานการตรวจสอบ
มน.5.1-4-1 แผนกลยุทธ์ 5 ปี  พ.ศ. 2556-2560
มน.5.1-4-2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มน.5.1-4-3 รายงานการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
มน.5.1-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
มน.5.1-4-5 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มน.5.1-4-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
มน.5.1-4-7 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ ระบบสารสนเทศนักศึกษา
มน.5.1-4-8 คู่มือการให้คำปรึกษา และคำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา
มน.5.1-4-9 เล่ม มคอ.2 จำนวน 3 หลักสูตร
มน.5.1-4-10 เอกสารการได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย การไปราชการของบุคลากร
มน.5.1-4-11 แผนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
มน.5.1-4-12 แบบสรุปการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มน.5.1-4-13 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  2560
มน.5.1-4-14 หน้าเว็บไซต์และ Face bookของคณะ
มน.5.1-4-15 รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากร และรายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ
มน.5.1-4-16 หนังสือราชการจากมหาวิทยาลัยเรื่อง แจ้งเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของคณะ
มน.5.1-4-17 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
มน.5.1-4-18 สรุปรายงานแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
มน.5.1-4-19 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร
มน.5.1-4-20 คำสั่งแต่งแต่งรองคณบดี/หนังสือมอบหมายอำนาจให้รองคณบดี/ คำสั่งแต่งตั้งหมอบหมายหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในคณะ
มน.5.1-4-21 คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี/เอกสารการไปราชการของบุคลากร
มน.5.1-4-22 ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 / ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง  รับสมัครอาจารย์ /เอกสารการไปราชการของบุคลากร
มน.5.1-4-23 รายงานการประชุมของคณาจารย์และบุคลากร /รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
มน.5.1-6-1 แผนพัฒนาบุคลากร
มน.5.1-6-2 บันทึกการขออัตรากำลัง และ ประกาศรับสมัคร ประกาศผล
มน.5.1-6-3 สมอ. 08
มน.5.1-7-1 ปฏิทินการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของคณะ
มน.5.1-7-2 คู่มือระบบ กลไกการดำเนินงาน 
มน.5.1-7-3 คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
มน.5.1-7-4 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพฯ
มน.5.1-7-5 รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร

มน.5.2-1-1 คู่มือประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย/คู่มือระบบและกลไก
มน.5.2-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ดูแล และรับผิดชอบตัวบ่งชี้
มน.5.2-1-3 ปฏิทินการดำเนินงานด้านประกันของมหาวิทยาลัย
มน.5.2-1-4 ปฏิทินการดำเนินงานจัดทำ มคอ.3-7
มน.5.2-1-5 รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากร / เว็บไซต์ของคณะ
มน.5.2-1-6 รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากร / หนังสือส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมโครงการ
มน.5.2-1-7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ดูแล ผู้รับผิดชอบระดับหลักสูตรและระดับคณะ
มน.5.2-2-1 คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลงานประกันคุณภาพประจำหลักสูตร
มน.5.2-2-2 คำสั่งอาจารย์ประจำหลักสูตร
มน.5.2-2-3 รายการการประเมินตนเองระดับสาขา
มน.5.2-2-4 รายงานประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
มน.5.2-3-1 บันทึกข้อความขออัตรากำลัง
มน.5.2-3-2 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
มน.5.2-3-3 โครงการบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสำเร็จการศึกษา
มน.5.2-3-4 แผนปฏิบัติราชการ
มน.5.2-3-5 โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มน.5.2-4-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
มน.5.2-4-2 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ.7) ทุกสาขา
มน.5.2-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
มน.5.2-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เรื่อง การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
มน.5.2-5-2 รายงานการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร  ปีการศึกษา 2559
มน.5.2-5-3 รายงาน มคอ.7ทุกสาขา
มน.5.2-5-4 รายงานประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
มน.5.2-6-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร