องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
  เกี่ยวกับคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ประวัติคณะ
  แผนยุทธศาสตร์คณะฯ (พ.ศ.2556-2560)
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/และพันธกิจ
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  วารสารวิชาการ วิถีสังคมมนุษย์
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่21
  ทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
  ฐานข้อมูลงานวิจัย
  โครงการบรรยายวิชาการ
  รายชื่อบทความตีพิมพ์ นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
  รายการแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา
  รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 2557-2558
  การบริการวิชาการ
  โครงการออกแบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกและเศรษฐกิจพอเพียง
  งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
  ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 สมมาน้ำเดือนสิบสองล่องประทีป
  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
  ประกาศการกำหนดอักษรย่อชื่อสาขาวิชา
  บริการนักศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานวิทยบริการ
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สโมสรนักศึกษา
  ระเบียบสโมสรนักศึกษา
  สำหรับบุคลากร
  จรรยาบรรณ ของบุคลากร มกส.2553
  ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อ
  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
  คณะ/หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  บริการงานสารสนเทศ
  งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  กรุงเทพ เมืองหนังสือโลก 2013
  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  TK Park
  AACR2
  เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  สภาวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  สืบค้นฐานข้อมูล TDC-Thailis
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  411
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,383
  เยี่ยมชมปีนี้ :  46,175
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  267,817
  IP :  54.224.56.126
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559   วันที่ :  24-08-2560
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
มน.5.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์คณะฯ
มน.5.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการปี 2560
มน.5.1-1-3 หนังสือราชการนำส่งงานแผน
มน.5.1-1-4 รายงานการคณะกรรมการประจำคณะ
มน.5.1-2-1 แผนกลยุทธ์การเงิน
มน.5.1-3-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มน.5.1-3-2 แผนบริหารความเสี่ยง
มน.5.1-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
มน.5.1-3-4 หนังสือเข้าติดตามตรวจสอบ
มน.5.1-3-5 รายงานการตรวจสอบ
มน.5.1-4-1 แผนกลยุทธ์ 5 ปี  พ.ศ. 2556-2560
มน.5.1-4-2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มน.5.1-4-3 รายงานการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
มน.5.1-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
มน.5.1-4-5 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มน.5.1-4-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
มน.5.1-4-7 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ ระบบสารสนเทศนักศึกษา
มน.5.1-4-8 คู่มือการให้คำปรึกษา และคำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา
มน.5.1-4-9 เล่ม มคอ.2 จำนวน 3 หลักสูตร
มน.5.1-4-10 เอกสารการได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย การไปราชการของบุคลากร
มน.5.1-4-11 แผนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
มน.5.1-4-12 แบบสรุปการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มน.5.1-4-13 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  2560
มน.5.1-4-14 หน้าเว็บไซต์และ Face bookของคณะ
มน.5.1-4-15 รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากร และรายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ
มน.5.1-4-16 หนังสือราชการจากมหาวิทยาลัยเรื่อง แจ้งเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของคณะ
มน.5.1-4-17 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
มน.5.1-4-18 สรุปรายงานแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
มน.5.1-4-19 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร
มน.5.1-4-20 คำสั่งแต่งแต่งรองคณบดี/หนังสือมอบหมายอำนาจให้รองคณบดี/ คำสั่งแต่งตั้งหมอบหมายหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในคณะ
มน.5.1-4-21 คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี/เอกสารการไปราชการของบุคลากร
มน.5.1-4-22 ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 / ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง  รับสมัครอาจารย์ /เอกสารการไปราชการของบุคลากร
มน.5.1-4-23 รายงานการประชุมของคณาจารย์และบุคลากร /รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
มน.5.1-6-1 แผนพัฒนาบุคลากร
มน.5.1-6-2 บันทึกการขออัตรากำลัง และ ประกาศรับสมัคร ประกาศผล
มน.5.1-6-3 สมอ. 08
มน.5.1-7-1 ปฏิทินการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของคณะ
มน.5.1-7-2 คู่มือระบบ กลไกการดำเนินงาน 
มน.5.1-7-3 คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
มน.5.1-7-4 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพฯ
มน.5.1-7-5 รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร

มน.5.2-1-1 คู่มือประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย/คู่มือระบบและกลไก
มน.5.2-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ดูแล และรับผิดชอบตัวบ่งชี้
มน.5.2-1-3 ปฏิทินการดำเนินงานด้านประกันของมหาวิทยาลัย
มน.5.2-1-4 ปฏิทินการดำเนินงานจัดทำ มคอ.3-7
มน.5.2-1-5 รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากร / เว็บไซต์ของคณะ
มน.5.2-1-6 รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากร / หนังสือส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมโครงการ
มน.5.2-1-7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ดูแล ผู้รับผิดชอบระดับหลักสูตรและระดับคณะ
มน.5.2-2-1 คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลงานประกันคุณภาพประจำหลักสูตร
มน.5.2-2-2 คำสั่งอาจารย์ประจำหลักสูตร
มน.5.2-2-3 รายการการประเมินตนเองระดับสาขา
มน.5.2-2-4 รายงานประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
มน.5.2-3-1 บันทึกข้อความขออัตรากำลัง
มน.5.2-3-2 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
มน.5.2-3-3 โครงการบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสำเร็จการศึกษา
มน.5.2-3-4 แผนปฏิบัติราชการ
มน.5.2-3-5 โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มน.5.2-4-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
มน.5.2-4-2 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ.7) ทุกสาขา
มน.5.2-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
มน.5.2-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เรื่อง การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
มน.5.2-5-2 รายงานการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร  ปีการศึกษา 2559
มน.5.2-5-3 รายงาน มคอ.7ทุกสาขา
มน.5.2-5-4 รายงานประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
มน.5.2-6-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร