องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
  เกี่ยวกับคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ประวัติคณะ
  แผนยุทธศาสตร์คณะฯ (พ.ศ.2556-2560)
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/และพันธกิจ
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  วารสารวิชาการ วิถีสังคมมนุษย์
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่21
  ทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
  ฐานข้อมูลงานวิจัย
  โครงการบรรยายวิชาการ
  รายชื่อบทความตีพิมพ์ นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
  รายการแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา
  รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 2557-2558
  การบริการวิชาการ
  โครงการออกแบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกและเศรษฐกิจพอเพียง
  งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
  ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 สมมาน้ำเดือนสิบสองล่องประทีป
  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
  ประกาศการกำหนดอักษรย่อชื่อสาขาวิชา
  บริการนักศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานวิทยบริการ
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สโมสรนักศึกษา
  ระเบียบสโมสรนักศึกษา
  สำหรับบุคลากร
  จรรยาบรรณ ของบุคลากร มกส.2553
  ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อ
  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
  คณะ/หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  บริการงานสารสนเทศ
  งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  กรุงเทพ เมืองหนังสือโลก 2013
  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  TK Park
  AACR2
  เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  สภาวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  สืบค้นฐานข้อมูล TDC-Thailis
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  59
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,740
  เยี่ยมชมปีนี้ :  45,532
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  267,174
  IP :  54.145.83.79
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560   วันที่ :  07-09-2561
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1    ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
หมายเลข รายการหลักฐาน
มน. 1.1-1 แบบสรุปผลการประเมินสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
มน. 1.1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
มน. 1.1-3 แบบสรุปผลการประเมินสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
มน. 1.1-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
มน. 1.1-5 แบบสรุปผลการประเมินสาขาวิชาพัฒนาสังคม
มน. 1.1-6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
มน. 1.1-7 แบบสรุปผลการประเมินสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
มน. 1.1-8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2    อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หมายเลข รายการหลักฐาน
มน. 1.2-1 สรุปรายชื่อบุคลากรสายวิชาการ
มน. 1.2-2 ใบแสดงผลการเรียนของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3    อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
หมายเลข รายการหลักฐาน
มน. 1.3-1 สรุปรายชื่อบุคลากรสายวิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4    จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
หมายเลข รายการหลักฐาน
มน.1.4-2-1 สรุปผลการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5    การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หมายเลข รายการหลักฐาน
มน.1.5-1-1 คู่มือการให้คำปรึกษาวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
มน.1.5-1-2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
มน.1.5-1-3 แฟ้มทะเบียนประวัตินักศึกษา
มน.1.5-1-4 ตารางเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระบุคาบ Home-room /face book คณะ
มน.1.5-1-5 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์
มน.1.5-1-6 website และกลุ่มFacebook ของคณะฯ
มน.1.5-1-7 รายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
มน.1.5-2-1 แผนปฏิบัติราชการ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มน.1.5-2-2  ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์
มน.1.5-2-3  ภาพwebsiteและ และกลุ่มFacebook
มน.1.5-2-4 ทำเนียบแหล่งฝึกงาน/ทำงาน ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มน.1.5-2-5   รายงานสรุปกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร โครงการตุ้มโฮมวิชาการ
มน.1.5-3-1 แผนปฏิบัติราชการ และแผนด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มน.1.5-3-2 รายงานสรุปโครงการปัจฉิมนิเทศ
มน.1.5-4-1 รายงานสรุปการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
มน.1.5-4-2  รายงานสรุปการประเมินการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
มน.1.5-4-3 รายงานสรุปการประเมินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
มน.1.5-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
มน.1.5-6-1 แผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มน.1.5-6-2 หน้าwebsite คณะ คือwww.huso.ksu.ac.thและทำเนียบ แหล่งฝึกงาน/แหล่งงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6    กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หมายเลข รายการหลักฐาน
มน.1.6-1-1 คำสั่งเลขที่ 0050/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ของคณะฯ
มน.1.6-1-2 คำสั่งเลขที่ 0011/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของคณะฯ
มน.1.6-1-3  แผนปฏิบัติราชการ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มน.1.6-2-1 รายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม
มน.1.6-2-2 รายงานผลการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
มน.1.6-2-3 รายงานสรุปโครงการโครงการตุ้มโฮม ผลงานมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560 
มน.1.6-2-4 โครงการกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560 “เมฆพยักฆ์หมอกเกมส์”
มน.1.6-3-1 โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา