องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       Mural in Kalasin
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  30
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,072
  เยี่ยมชมปีนี้ :  22,008
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  383,351
  IP :  18.207.238.146
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560   วันที่ :  07-09-2561
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1    ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
หมายเลข รายการหลักฐาน
มน. 1.1-1 แบบสรุปผลการประเมินสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
มน. 1.1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
มน. 1.1-3 แบบสรุปผลการประเมินสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
มน. 1.1-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
มน. 1.1-5 แบบสรุปผลการประเมินสาขาวิชาพัฒนาสังคม
มน. 1.1-6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
มน. 1.1-7 แบบสรุปผลการประเมินสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
มน. 1.1-8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2    อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หมายเลข รายการหลักฐาน
มน. 1.2-1 สรุปรายชื่อบุคลากรสายวิชาการ
มน. 1.2-2 ใบแสดงผลการเรียนของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3    อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
หมายเลข รายการหลักฐาน
มน. 1.3-1 สรุปรายชื่อบุคลากรสายวิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4    จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
หมายเลข รายการหลักฐาน
มน.1.4-2-1 สรุปผลการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5    การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หมายเลข รายการหลักฐาน
มน.1.5-1-1 คู่มือการให้คำปรึกษาวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
มน.1.5-1-2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
มน.1.5-1-3 แฟ้มทะเบียนประวัตินักศึกษา
มน.1.5-1-4 ตารางเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระบุคาบ Home-room /face book คณะ
มน.1.5-1-5 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์
มน.1.5-1-6 website และกลุ่มFacebook ของคณะฯ
มน.1.5-1-7 รายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
มน.1.5-2-1 แผนปฏิบัติราชการ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มน.1.5-2-2  ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์
มน.1.5-2-3  ภาพwebsiteและ และกลุ่มFacebook
มน.1.5-2-4 ทำเนียบแหล่งฝึกงาน/ทำงาน ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มน.1.5-2-5   รายงานสรุปกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร โครงการตุ้มโฮมวิชาการ
มน.1.5-3-1 แผนปฏิบัติราชการ และแผนด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มน.1.5-3-2 รายงานสรุปโครงการปัจฉิมนิเทศ
มน.1.5-4-1 รายงานสรุปการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
มน.1.5-4-2  รายงานสรุปการประเมินการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
มน.1.5-4-3 รายงานสรุปการประเมินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
มน.1.5-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
มน.1.5-6-1 แผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มน.1.5-6-2 หน้าwebsite คณะ คือwww.huso.ksu.ac.thและทำเนียบ แหล่งฝึกงาน/แหล่งงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6    กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หมายเลข รายการหลักฐาน
มน.1.6-1-1 คำสั่งเลขที่ 0050/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ของคณะฯ
มน.1.6-1-2 คำสั่งเลขที่ 0011/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของคณะฯ
มน.1.6-1-3  แผนปฏิบัติราชการ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มน.1.6-2-1 รายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม
มน.1.6-2-2 รายงานผลการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
มน.1.6-2-3 รายงานสรุปโครงการโครงการตุ้มโฮม ผลงานมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560 
มน.1.6-2-4 โครงการกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560 “เมฆพยักฆ์หมอกเกมส์”
มน.1.6-3-1 โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา