องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       Mural in Kalasin
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  28
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,070
  เยี่ยมชมปีนี้ :  22,006
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  383,349
  IP :  18.207.238.146
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560   วันที่ :  07-09-2561
ตัวบ่งชี้ที่  2.1ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หมายเลข รายการหลักฐาน
มน.2.1-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย ฯ
มน.2.1-1-2 คู่มือบริหารงานวิจัย
มน.2.1-1-3 หน้าเว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
มน.2.1-1-4 หน้าเว็บไซต์กลุ่มงานวิทยบริการ
มน.2.1-1-5 หน้าเว็บไซต์วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์
มน.2.1-2-1 คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ประจำอย่างละ 1เครื่อง ต่ออาจารย์ 1 คน
มน.2.1-2-2 โครงการจัดทำวารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 และปีที่ 6 ฉบับที่ 1
มน.2.1-3-1 สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากภายนอก
มน.2.1-4-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
มน.2.1-4-2 โครงการจัดทำวารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์
มน.2.1-4-3 คำสั่งไปราชการที่บุคลากรไปนำเสนอผลงานเผยแพร่งานวิจัย
มน.2.1-5-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย
มน.2.1-5-2 หนังสือการเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการ

ตัวบ่งชี้ที่  2.2เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
หมายเลข รายการหลักฐาน
มน.2.2-1-1 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   


ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
หมายเลข รายการหลักฐาน
มน.2.3-1-1 สถานภาพฮูปแต้มอีสานศึกษา : อดีตจนถึงปัจจุบัน
มน.2.3-1-2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนประมงอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาบ้านทับปลา ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
มน.2.3-1-3 การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
มน.2.3-1-4 กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
มน.2.3-1-5 การพัฒนาตลาดนัดสีเขียวด้วยทุนทางสังคมท้องถิ่น กรณีเครือข่ายตลาดนัดสีเขียว อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์