องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       Mural in Kalasin
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  45
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,087
  เยี่ยมชมปีนี้ :  22,023
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  383,366
  IP :  18.207.238.146
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560   วันที่ :  07-09-2561
ตัวบ่งชี้ที่  3.1การบริการวิชาการแก่สังคม
หมายเลข รายการหลักฐาน
มน.3.1-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ
มน.3.1-1-2 แบบสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการ
มน.3.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 
มน.3.1-1-4 แผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
มน.3.1-2-1 แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่สังคม
มน.3.1-2-2 แผนบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2561
มน.3.1-2-3 โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน จำนวน 1 โครงการ
มน.3.1-3-1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ  2561
มน.3.1-3-2 รายงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่มีส่วนพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและมีบูรณาการกับการเรียน
มน.3.1-3-3 รายงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
มน.3.1-6-1 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ