องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  102
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,676
  เยี่ยมชมปีนี้ :  42,867
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  318,394
  IP :  3.228.24.192
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560   วันที่ :  07-09-2561
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
หมายเลข รายการหลักฐาน
มน.4.1-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
มน.4.1-2-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
มน.4.1-3-1 มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์