องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       Mural in Kalasin
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  43
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,085
  เยี่ยมชมปีนี้ :  22,021
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  383,364
  IP :  18.207.238.146
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560   วันที่ :  07-09-2561
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
หมายเลข รายการหลักฐาน
มน.5.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการปี 2561
มน.5.1-1-2 หนังสือราชการนำส่งงานแผน
มน.5.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
มน.5.1-2-1 รายงานต้นทุนต่อหน่วย
มน.5.1-2-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและติดตามการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
มน.5.1-3-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มน.5.1-3-2  แผนบริหารความเสี่ยง
มน.5.1-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
มน.5.1-3-4 หนังสือเข้าติดตามตรวจสอบ
มน.5.1-3-5 รายงานการตรวจสอบ
มน.5.1-4-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มน.5.1-4-2 รายงานการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
มน.5.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
มน.5.1-4-4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มน.5.1-4-5 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ ระบบสารสนเทศนักศึกษา
มน.5.1-4-6 คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา
มน.5.1-4-7 เล่ม มคอ.2 จำนวน 4 หลักสูตร
มน.5.1-4-8 เอกสารการได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย การไปราชการของบุคลากร
มน.5.1-4-9 แผนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
มน.5.1-4-10 แบบสรุปการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มน.5.1-4-11 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  2561
มน.5.1-4-11  หน้าเว็บไซต์และ Face bookของคณะ
มน.5.1-4-12 หนังสือราชการจากมหาวิทยาลัยเรื่อง แจ้งเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของคณะ
มน.5.1-4-13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
มน.5.1-4-14 สรุปรายงานแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
มน.5.1-4-15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร /แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปรับปรุงหลักสูตร
มน.5.1-4-16 คำสั่งแต่งแต่งรองคณบดี/หนังสือมอบหมายอำนาจให้รองคณบดี/ คำสั่งแต่งตั้งหมอบหมายหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในคณะ
มน.5.1-4-17 คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดี /เอกสารการไปราชการของบุคลากร
มน.5.1-4-18 ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 / ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง  รับสมัครอาจารย์ /เอกสารการไปราชการของบุคลากร
มน.5.1-4-19 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
มน.5.1-6-1 แผนพัฒนาบุคลากร
มน.5.1-6-2 บันทึกการขออัตรากำลัง และ ประกาศรับสมัคร ประกาศผล
มน.5.1-6-3  สมอ. 08
มน.5.1-7-1 ปฏิทินประกันของคณะ
มน.5.1-7-2 คู่มือระบบ กลไกการดำเนินงาน 
มน.5.1-7-3 คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
มน.5.1-7-4 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพฯ
มน.5.1-7-5 รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
หมายเลข รายการหลักฐาน
มน.5.2-1-1 คู่มือประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย/คู่มือระบบและกลไก
มน.5.2-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ดูแล และรับผิดชอบตัวบ่งชี้
มน.5.2-1-3 ปฏิทินการดำเนินงานด้านประกันของมหาวิทยาลัย
มน.5.2-1-4 ปฏิทินการดำเนินงานจัดทำ มคอ.3-7
มน.5.2-1-5 รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากร / เว็บไซต์ของคณะ
มน.5.2-1-6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ดูแล ผู้รับผิดชอบระดับหลักสูตรและระดับคณะ
มน.5.2-2-1 คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลงานประกันคุณภาพประจำหลักสูตร
มน.5.2-2-2  คำสั่งอาจารย์ประจำหลักสูตร
มน.5.2-2-3  รายการการประเมินตนเองระดับสาขา
มน.5.2-2-4 รายงานประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
มน.5.2-3-1 บันทึกข้อความขออัตรากำลัง
มน.5.2-3-2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
มน.5.2-3-3 โครงการปัจฉิมนิเทศของมหาวิทยาลัย
มน.5.2-3-4 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
มน.5.2-3-5 โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มน.5.2-4-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
มน.5.2-4-2 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ.7) ทุกสาขาวิชา
มน.5.2-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
มน.5.2-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เรื่อง การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร   ปีการศึกษา 2560
มน.5.2-5-2 รายงานการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 60
มน.5.2-6-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร