องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  24
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,145
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,088
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  345,150
  IP :  54.160.19.155
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 Show Share & Learn ยกระดับการเรียนรู้สู่บัณฑิตในศตวรรษที่ 21
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  21-05-2558
 
           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม Show Share & Learn ยกระดับการเรียนรู้สู่บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 โดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นักศึกษาสาขาการจัดการทางวัฒนธรรม สาขาสารสนเทศศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม งานวิชาการ  งานพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ “งานตุ้มโฮมผลงาน มนุษยศาสตร์ ครั้งที่  3 ปีการศึกษา 2557”ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ นาดอน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งนักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร รวมกว่า 60 คน

          อาจารย์ธวัชชัย  เคหะบาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า งานตุ้มโฮมผลงานมนุษยศาสตร์ ครั้งที่  3  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อบูรณาการรายวิชาหลักทั้ง 3 สาขาวิชา ในคณะ  ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีนักศึกษาเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน

          กิจกรรมหลักในงานดังกล่าว การจัดนิทรรศการของนักศึกษาทั้ง 3 สาขา บริเวณบ้านดินพอเพียงและเฮือนนาดอน ได้แก่ สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม : จัดแสดงนำเสนอ Model จำลองการจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม , สาขาการสนเทศศาสตร์: นิทรรศการผลงานรายวิชาการทำดัชนีและสาระสังเขป และ สาขาพัฒนาสังคม : นิทรรศการโครงงานต้นแบบองค์กรธุรกิจชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

          การนำเสนอผลงานแบบบรรยายบริเวณใต้ร่มต้นคิด  สาขาการสนเทศศาสตร์ได้นำเสนอเรื่อง การทำดัชนีและสาระสังเขป สำหรับสาขาพัฒนาสังคม นำเสนอเรื่อง การบูรณาการโครงการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน โครงการการพัฒนา สารสนเทศทางวัฒนธรรมนาดอน กับ รายวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พร้อมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเข้มข้น  นอกจากนั้นยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาชุดฟ้อนรำจันทกินรี การเต้นบัดสะลบ   ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามศาสตร์สาขาวิชา ได้เห็นจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง รวมถึง เกิดการทำงานร่วมกันของคนหนุ่มสาวที่มีพลัง  ทั้งนี้งาน “งานตุ้มโฮมผลงาน มนุษยศาสตร์” ของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้จัดขึ้นทุกปี เพราะเราเชื่อว่า นักศึกษาเรามีศักยภาพ ควรหาพื้นที่ หาโอกาสให้เข้าได้แสดงความสามารถออกมา งานตุ้มโฮมปีนี้ จึงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของ “การโฮมกัน ฮักกัน เฮียนฮู้ร่วมกัน และเฮ็ดดีนำกัน”