องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  1
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,122
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,065
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  345,127
  IP :  54.160.19.155
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ส่งมอบงานผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชุดใหม่
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  22-06-2558
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้ง อาจารย์อนุรักษ์ ปิ่นทอง ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น ในวันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  โฆษิรโยธิน รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้เป็นประธานในพิธีมอบงานระหว่างอดีตผู้รักษาราชการคณบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กตัญญู  แก้วหานามและอาจารย์อนุรักษ์ ปิ่นทอง ทั้งนี้เพื่อการดำเนินงานและบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ


นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินงานบริหารภายในคณะมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จึงแต่งตั้งบุคลากรภายในคณะให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารจำนวน 3 ท่านได้แก่  อาจารย์มะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์ ดำรงตำแหน่งรองคณบดี, อาจารย์ธวัชชัย  เคหะบาล ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี  โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นพยานและรับฟังนโยบายจากผู้บริหารชุดใหม่อย่างพร้อมเพียง