องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  21
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,142
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,085
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  345,147
  IP :  54.160.19.155
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2559
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  20-07-2558
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการ ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2559 ขึ้นโดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 

ในระหว่างวันที่ 13-18 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมโครงการ   ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2559 ซึ่งเป็นแผนงานสำคัญของคณะโดยมีการศึกษาดูงานและจัดทำแผนดังนี้

วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการบริหารงานคณะที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมินรัตน์ นวะบุศย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนการบริหารงาน โครงการและกิจกรรมของทั้งสองสถาบัน นอกจากนั้นยังได้ศึกษาดูงานเฉพาะด้านทั้งระบบงานสำนักงานคณบดีและการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่าง ๆ 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ฟังการบรรยายเรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะและการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ โดยมี อาจารย์กิตติพงษ์  คงเอียด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้การตอนรับ นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก นางนารี  สุขดี  ผู้อำนวยการกองแผน สำนักงานอธิการบดีเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธิ์และแนวทางการทำแผนปฏิบัติราชการปี 2559 ซึ่งบรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะและการจัดปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะ กำหนดเป้าประสงค์ สร้างกลยุทธ์ กำหนดตัวชี้วัด  ซึ่งสามารถระดมความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนดังกล่าว

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการบริหารงานคณะที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธง  บุญเรือง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนการบริหารงาน โครงการและกิจกรรมของทั้งสองสถาบัน นอกจากนั้นยังได้ศึกษาดูงานเฉพาะด้านทั้งระบบงานสำนักงานคณบดีและการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่าง ๆ 

ผลของการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2559จะช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ในการที่จะเป็น สถาบันผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติ