องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
  เกี่ยวกับคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ประวัติคณะ
  แผนยุทธศาสตร์คณะฯ (พ.ศ.2556-2560)
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/และพันธกิจ
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  วารสารวิชาการ วิถีสังคมมนุษย์
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่21
  ทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
  ฐานข้อมูลงานวิจัย
  โครงการบรรยายวิชาการ
  รายชื่อบทความตีพิมพ์ นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
  รายการแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา
  รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 2557-2558
  การบริการวิชาการ
  โครงการออกแบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกและเศรษฐกิจพอเพียง
  งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
  ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 สมมาน้ำเดือนสิบสองล่องประทีป
  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
  ประกาศการกำหนดอักษรย่อชื่อสาขาวิชา
  บริการนักศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานวิทยบริการ
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สโมสรนักศึกษา
  ระเบียบสโมสรนักศึกษา
  สำหรับบุคลากร
  จรรยาบรรณ ของบุคลากร มกส.2553
  ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อ
  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
  คณะ/หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  บริการงานสารสนเทศ
  งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  กรุงเทพ เมืองหนังสือโลก 2013
  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  TK Park
  AACR2
  เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  สภาวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  สืบค้นฐานข้อมูล TDC-Thailis
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  153
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,022
  เยี่ยมชมปีนี้ :  40,197
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  261,842
  IP :  54.162.15.31
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2559
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  20-07-2558
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการ ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2559 ขึ้นโดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 

ในระหว่างวันที่ 13-18 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมโครงการ   ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2559 ซึ่งเป็นแผนงานสำคัญของคณะโดยมีการศึกษาดูงานและจัดทำแผนดังนี้

วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการบริหารงานคณะที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมินรัตน์ นวะบุศย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนการบริหารงาน โครงการและกิจกรรมของทั้งสองสถาบัน นอกจากนั้นยังได้ศึกษาดูงานเฉพาะด้านทั้งระบบงานสำนักงานคณบดีและการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่าง ๆ 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ฟังการบรรยายเรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะและการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ โดยมี อาจารย์กิตติพงษ์  คงเอียด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้การตอนรับ นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก นางนารี  สุขดี  ผู้อำนวยการกองแผน สำนักงานอธิการบดีเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธิ์และแนวทางการทำแผนปฏิบัติราชการปี 2559 ซึ่งบรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะและการจัดปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะ กำหนดเป้าประสงค์ สร้างกลยุทธ์ กำหนดตัวชี้วัด  ซึ่งสามารถระดมความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนดังกล่าว

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการบริหารงานคณะที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธง  บุญเรือง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนการบริหารงาน โครงการและกิจกรรมของทั้งสองสถาบัน นอกจากนั้นยังได้ศึกษาดูงานเฉพาะด้านทั้งระบบงานสำนักงานคณบดีและการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่าง ๆ 

ผลของการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2559จะช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ในการที่จะเป็น สถาบันผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติ