องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
  เกี่ยวกับคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ประวัติคณะ
  แผนยุทธศาสตร์คณะฯ (พ.ศ.2556-2560)
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/และพันธกิจ
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  วารสารวิชาการ วิถีสังคมมนุษย์
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่21
  ทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
  ฐานข้อมูลงานวิจัย
  โครงการบรรยายวิชาการ
  รายชื่อบทความตีพิมพ์ นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
  รายการแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา
  รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 2557-2558
  การบริการวิชาการ
  โครงการออกแบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกและเศรษฐกิจพอเพียง
  งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
  ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 สมมาน้ำเดือนสิบสองล่องประทีป
  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
  ประกาศการกำหนดอักษรย่อชื่อสาขาวิชา
  บริการนักศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานวิทยบริการ
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สโมสรนักศึกษา
  ระเบียบสโมสรนักศึกษา
  สำหรับบุคลากร
  จรรยาบรรณ ของบุคลากร มกส.2553
  ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อ
  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
  คณะ/หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  บริการงานสารสนเทศ
  งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  กรุงเทพ เมืองหนังสือโลก 2013
  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  TK Park
  AACR2
  เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  สภาวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  สืบค้นฐานข้อมูล TDC-Thailis
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  193
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,062
  เยี่ยมชมปีนี้ :  40,237
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  261,882
  IP :  54.162.15.31
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 คณะมนุษยศาสตร์ฯมรภ.กส.ร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับภาคีเครือข่าย 5 สถาบันชั้นนำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  24-07-2558
             คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.กส.ร่วมมือทางวิชาการ(MOU)กับภาคีเครือข่าย 5 สถาบันชั้นนำ พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ฯ  เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาอันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการสามารถนำผลงานวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณชน ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา สังคม และเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

            เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร โฆสิระโยธิน รักษาราชการ แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กับภาคีเครือข่าย 5 สถาบันได้แก่ 1. คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  และ 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

          อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กับภาคีเครือข่าย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อยู่ 3 ประการ คือ 1. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการสามารถนำผลงานวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณชน ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา สังคม และเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 2.เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดทำวารสารวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศในการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชน 3. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาอันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ กล่าวต่อไปว่า วันดังกล่าวยังเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จึงได้เชิญตัวแทนผู้บริหารสถาบันภาคีเครือข่ายถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุจำนวน  5 รูป พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน การทำบันทึกความร่วมมือระหว่าง 5 สถาบันต่อภารกิจทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะร่วมกันจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ที่จะถึงนี้  อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ กล่าว
 
วินัย ชุ่มอภัย      :  ข่าว
วีรพล คำสุวรรณ : ภาพ