องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  28
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,149
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,092
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  345,154
  IP :  54.160.19.155
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 คณะมนุษยศาสตร์ฯมรภ.กส.ร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับภาคีเครือข่าย 5 สถาบันชั้นนำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  24-07-2558
             คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.กส.ร่วมมือทางวิชาการ(MOU)กับภาคีเครือข่าย 5 สถาบันชั้นนำ พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ฯ  เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาอันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการสามารถนำผลงานวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณชน ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา สังคม และเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

            เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร โฆสิระโยธิน รักษาราชการ แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กับภาคีเครือข่าย 5 สถาบันได้แก่ 1. คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  และ 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

          อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กับภาคีเครือข่าย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อยู่ 3 ประการ คือ 1. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการสามารถนำผลงานวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณชน ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา สังคม และเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 2.เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดทำวารสารวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศในการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชน 3. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาอันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ กล่าวต่อไปว่า วันดังกล่าวยังเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จึงได้เชิญตัวแทนผู้บริหารสถาบันภาคีเครือข่ายถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุจำนวน  5 รูป พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน การทำบันทึกความร่วมมือระหว่าง 5 สถาบันต่อภารกิจทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะร่วมกันจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ที่จะถึงนี้  อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ กล่าว
 
วินัย ชุ่มอภัย      :  ข่าว
วีรพล คำสุวรรณ : ภาพ