มนุษยศาสตร์ฯนำเสนอผลงานวิชาการใน CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 16       อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมงาน Big cleaning day นามนเมืองน่าอยู่       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสร้างความดีกับเครือข่าย เยาวชนทำความดีเพื่อแผ่นดิน       รำวงกาฬสินธุ์ม่วนซื่น ตัวแทนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมถ่ายทอดวัฒนธรรมการบันเทิงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว”       สาขาการจัดการทางวัฒนธรรมร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับท่องเที่ยวชุมชน        มนุษยศาสตร์ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในนิทรรศการภาพพิมพ์เล็ก “อัครศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจ“       นิทรรศการภาพพิมพ์ขนาดเล็ก “อัครศิลปินผู้เป็นแรงบันดาลใจ“       องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ     
  เกี่ยวกับคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ประวัติคณะ
  แผนยุทธศาสตร์คณะฯ (พ.ศ.2556-2560)
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/และพันธกิจ
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  วารสารวิชาการ วิถีสังคมมนุษย์
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
  ประกันคุณภาพปีการศึกษา2558
  ระบบและแบบประเมินต่างๆ งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
  มคอ.สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  มคอ.สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  มคอ.สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  มคอ.3,5ปีการศึกษา2558
  มคอ.สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  วิชาศึกษาทั่วไปที่สอนโดยอาจารย์คณะ
  Mural in Kalasin
  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่21
  ทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
  ฐานข้อมูลงานวิจัย
  กำหนดการบรรยายวิชาการ59
  โครงการบรรยายวิชาการ
  รายชื่อบทความตีพิมพ์ นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
  รายการแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา
  รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 2557-2558
  การบริการวิชาการ 2557
  โครงการออกแบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกและเศรษฐกิจพอเพียง
  งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
  ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 สมมาน้ำเดือนสิบสองล่องประทีป
  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
  ประกาศการกำหนดอักษรย่อชื่อสาขาวิชา
  รายชื่อนักศึกษา
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม 56-58
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 55-58
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 55-58
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ58
  บริการนักศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานวิทยบริการ
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สโมสรนักศึกษา
  ระเบียบสโมสรนักศึกษา
  สำหรับบุคลากร
  จรรยาบรรณ ของบุคลากร มกส.2553
  ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อ
  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
  คณะ/หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  บริการงานสารสนเทศ
  งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  กรุงเทพ เมืองหนังสือโลก 2013
  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  TK Park
  AACR2
  เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  สภาวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  สืบค้นฐานข้อมูล TDC-Thailis
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  265
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,479
  เยี่ยมชมปีนี้ :  30,841
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  201,213
  IP :  54.162.255.186
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ค่ายมนุษยศาสตร์เพื่อเยาวชน
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  25-07-2558
ในระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคมที่ผ่านมา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับหมู่บ้านโฮมสเตย์ผู้ไทหนองช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการค่ายมนุษยศาสตร์เพื่อเยาวชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการศึกษาต่อศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งนักเรียนในพื้นที่ยังขาดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามและการจัดการวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชน

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คนและชาวบ้านหนองช้างเข้าร่วมโครงการจำนวน 12 ครอบครัวคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 16 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมได้รับเมตตาจากพระอาจารย์อำนาจ  ปกป้อง  เจ้าอาวาสวัดสว่างโพธิ์ศรี และเจ้าคณะตำบลหนองช้างเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายดังกล่าว

ในภาคกิจกรรมมีการแบ่งฐานเพื่อสร้างความเข้าใจและรับรู้ข้อมูลด้านการศึกษา ความสำคัญของศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ อาทิ การจัดการทางวัฒนธรรม  สารสนเทศาสตร์ พัฒนาสังคมและภาษาจีนธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนานและเยาวชนได้เห็นความสำคัญของศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในภาคกลางคืนนอกจากการพักบ้านชาวผู้ไทแล้วยังมีงานพาแลง การบายศรีสู่ขวัญ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวผู้ไทและเยาวชนชาวผู้ไทอีกด้วยเช่น การแสดงวงโปงลางเยาวชนธรรมานุรักษ์สามชัย  การฟ้อนผู้ไท การฟ้อนละครและภาคบันเทิงที่เน้นศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น

กิจกรรมเยาวชนดังกล่าวจะยังมีการจัดต่อเนื่องในทุกปี ซึ่งเยาวชนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ โดยติดตามทางเว็บไซด์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์