องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  29
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,150
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,093
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  345,155
  IP :  54.160.19.155
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ฟ้อละครผู้ไทเมืองกาฬสินธุ์ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระวิศิษฏศิลปิน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  19-11-2558
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วราชอาณาจักรได้พร้อมกันจัดงาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๔–๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร” เป็นมหกรรมการแสดงดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรมซึ่งรวมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๒ และงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๖ เข้าด้วยกัน จัดขึ้นตามแนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี: ๗๐๐ ปี สังคีต–ศิลป์แห่งสยามประเทศ” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของดนตรีและศิลปวัฒนธรรมไทยนับตั้งแต่กรุงสุโขทัย ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นทั้งพระบรมราชูปถัมภกและศิลปิน เป็นเหตุให้บ้านเมืองวัฒนาสถาพรด้วยสมบัติทางวัฒนธรรมสืบมาจนทุกวันนี้ และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็น“วิศิษฏศิลปิน” ผู้เปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพ และทรงมีคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ในการฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนางานด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้ดำรงคงอยู่อย่างมั่นคง ซึ่งการแสดงและกิจกรรม  ประกอบด้วย การแสดงดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรมร่วมกันทุกสถาบันในพิธีเปิดการแสดงดนตรีไทยของแต่ละสถาบัน และกลุ่มภาค  การแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละสถาบัน และกลุ่มภาคการเสวนาวิชาการและการจัดนิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีและนาฏศิลป์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานเลี้ยงสังสรรค์ พิธีส่งมอบตราสัญลักษณ์ และพิธีปิด  การออกร้านสินค้าและอาหาร ๔ ภาค และกิจกรรมรื่นเริง
         

ในปีนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานตัวแทนของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในฐานะสมาชิกของงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระวิศิษฐศิลปินในครั้งนี้ด้วย ซึ่งปีนี้อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กล่าวถึงชุดการแสดงของปีนี้ว่า
          “ปีมงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ ๕ รอบของพระวิศิษฐศิลปิน ปีนี้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จึงจัดชุดการแสดงใหญ่ 14คนในชื่อชุด  ฟ้อนละครผู้ไทเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นชุดการแสดงที่เกิดจากการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มุ่งให้นักแสดงได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านจากชุมชนเป็นหลักแล้วนำมาฝึกฝนทักษะก่อนจะนำไปเผยแพร่สู่สังคมต่อไป  ซึ่งการแสดงฟ้อนละครผู้ไทชุดนี้ใช้ชุมชนบ้านหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพื้นที่ในการศึกษาต้นแบบการฟ้อน ในการแสดงครั้งนี้ได้รับเกียรติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดแสดงจำนวน ๒ รอบทั้งที่ สยามสแควร์วัน และที่ศาลาพระเกี้ยว ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างดีโดยเฉพาะความชื่นชมในชุดการแสดงที่คงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่งดงาม”


            ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินร่วมงานในครั้งนี้ พระวิศิษฐศิลปินทรงขับร้องเพลง และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้เข้าเฝ้าฯ ยังความปลื้มปิติแต่นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้าเฝ้าฯและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็น“วิศิษฏศิลปิน” ผู้เปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพ

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก https://www.facebook.com/visitsilapin/