องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
  เกี่ยวกับคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ประวัติคณะ
  แผนยุทธศาสตร์คณะฯ (พ.ศ.2556-2560)
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/และพันธกิจ
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  วารสารวิชาการ วิถีสังคมมนุษย์
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่21
  ทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
  ฐานข้อมูลงานวิจัย
  โครงการบรรยายวิชาการ
  รายชื่อบทความตีพิมพ์ นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
  รายการแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา
  รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 2557-2558
  การบริการวิชาการ
  โครงการออกแบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกและเศรษฐกิจพอเพียง
  งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
  ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 สมมาน้ำเดือนสิบสองล่องประทีป
  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
  ประกาศการกำหนดอักษรย่อชื่อสาขาวิชา
  บริการนักศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานวิทยบริการ
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สโมสรนักศึกษา
  ระเบียบสโมสรนักศึกษา
  สำหรับบุคลากร
  จรรยาบรรณ ของบุคลากร มกส.2553
  ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อ
  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
  คณะ/หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  บริการงานสารสนเทศ
  งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  กรุงเทพ เมืองหนังสือโลก 2013
  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  TK Park
  AACR2
  เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  สภาวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  สืบค้นฐานข้อมูล TDC-Thailis
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  177
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,046
  เยี่ยมชมปีนี้ :  40,221
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  261,866
  IP :  54.162.15.31
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ฟ้อละครผู้ไทเมืองกาฬสินธุ์ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระวิศิษฏศิลปิน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  19-11-2558
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วราชอาณาจักรได้พร้อมกันจัดงาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๔–๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร” เป็นมหกรรมการแสดงดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรมซึ่งรวมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๒ และงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๖ เข้าด้วยกัน จัดขึ้นตามแนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี: ๗๐๐ ปี สังคีต–ศิลป์แห่งสยามประเทศ” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของดนตรีและศิลปวัฒนธรรมไทยนับตั้งแต่กรุงสุโขทัย ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นทั้งพระบรมราชูปถัมภกและศิลปิน เป็นเหตุให้บ้านเมืองวัฒนาสถาพรด้วยสมบัติทางวัฒนธรรมสืบมาจนทุกวันนี้ และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็น“วิศิษฏศิลปิน” ผู้เปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพ และทรงมีคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ในการฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนางานด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้ดำรงคงอยู่อย่างมั่นคง ซึ่งการแสดงและกิจกรรม  ประกอบด้วย การแสดงดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรมร่วมกันทุกสถาบันในพิธีเปิดการแสดงดนตรีไทยของแต่ละสถาบัน และกลุ่มภาค  การแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละสถาบัน และกลุ่มภาคการเสวนาวิชาการและการจัดนิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีและนาฏศิลป์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานเลี้ยงสังสรรค์ พิธีส่งมอบตราสัญลักษณ์ และพิธีปิด  การออกร้านสินค้าและอาหาร ๔ ภาค และกิจกรรมรื่นเริง
         

ในปีนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานตัวแทนของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในฐานะสมาชิกของงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระวิศิษฐศิลปินในครั้งนี้ด้วย ซึ่งปีนี้อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กล่าวถึงชุดการแสดงของปีนี้ว่า
          “ปีมงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ ๕ รอบของพระวิศิษฐศิลปิน ปีนี้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จึงจัดชุดการแสดงใหญ่ 14คนในชื่อชุด  ฟ้อนละครผู้ไทเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นชุดการแสดงที่เกิดจากการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มุ่งให้นักแสดงได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านจากชุมชนเป็นหลักแล้วนำมาฝึกฝนทักษะก่อนจะนำไปเผยแพร่สู่สังคมต่อไป  ซึ่งการแสดงฟ้อนละครผู้ไทชุดนี้ใช้ชุมชนบ้านหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพื้นที่ในการศึกษาต้นแบบการฟ้อน ในการแสดงครั้งนี้ได้รับเกียรติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดแสดงจำนวน ๒ รอบทั้งที่ สยามสแควร์วัน และที่ศาลาพระเกี้ยว ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างดีโดยเฉพาะความชื่นชมในชุดการแสดงที่คงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่งดงาม”


            ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินร่วมงานในครั้งนี้ พระวิศิษฐศิลปินทรงขับร้องเพลง และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้เข้าเฝ้าฯ ยังความปลื้มปิติแต่นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้าเฝ้าฯและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็น“วิศิษฏศิลปิน” ผู้เปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพ

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก https://www.facebook.com/visitsilapin/