องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  35
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,156
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,099
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  345,161
  IP :  54.160.19.155
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 นักศึกษาปี 3 สาขาวิชาพัฒนาสังคมใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  11-12-2558
นักศึกษาปี 3 สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ “จัดอบรมการใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ”  ผลตอบรับดีเกินคาด
 
            นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 3  จัดทำโครงการบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (community base Learning) : อบรมการใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ดูแลให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพด้วยการใช้สมุนไพรและนวดแผนไทยโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันจัดขึ้นในวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ ศาลาวัดโพธาราม บ้านแห่ หมู่3 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
            การจัดทำโครงการดังกล่าวของนักศึกษา ได้บูรณาการการเรียนสอนรายวิชาหลักและกลยุทธ์ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา และวิชาศึกษาวิเคราะห์ชุมชน เข้ากับโครงการบริการวิชาการของสาขาวิชาคือ“โครงการบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (community base Learning) : อบรมการใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ”  
            มีผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ และ ผู้ดูแลผู้สูงอายุเข้าร่วมประมาณ 40 คน โดยมีวิทยากรจาก รพสต.ศรีพัฒนา และ รพสต.สงเปลือย กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่องการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น บรรยาย เรื่องทฤษฏีการนวดเบื้องต้น  กิจกรรมปฏิบัติการนวดเบื้องต้นและนวดคลายเครียดให้กับผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ  บรรยาย เรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ พร้อมการสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพรออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยฤๅษีดัดตน 15 ท่า และแลกเปลี่ยนซักถามและสรุปผลการเรียนรู้
            ผลการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น มีทักษะการนวด การใช้สมุนไพรเบื้องต้น เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่วนนักศึกษาผู้จัดโครงการ ได้เรียนรู้การบริหารจัดการการจัดโครงการฝึกอบรม การประสานงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะให้จัดโครงการอย่างต่อเนื่อง และ ให้พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการสื่อสารให้ชัดเจน