องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
  เกี่ยวกับคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ประวัติคณะ
  แผนยุทธศาสตร์คณะฯ (พ.ศ.2556-2560)
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/และพันธกิจ
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  วารสารวิชาการ วิถีสังคมมนุษย์
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่21
  ทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
  ฐานข้อมูลงานวิจัย
  โครงการบรรยายวิชาการ
  รายชื่อบทความตีพิมพ์ นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
  รายการแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา
  รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 2557-2558
  การบริการวิชาการ
  โครงการออกแบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกและเศรษฐกิจพอเพียง
  งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
  ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 สมมาน้ำเดือนสิบสองล่องประทีป
  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
  ประกาศการกำหนดอักษรย่อชื่อสาขาวิชา
  บริการนักศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานวิทยบริการ
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สโมสรนักศึกษา
  ระเบียบสโมสรนักศึกษา
  สำหรับบุคลากร
  จรรยาบรรณ ของบุคลากร มกส.2553
  ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อ
  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
  คณะ/หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  บริการงานสารสนเทศ
  งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  กรุงเทพ เมืองหนังสือโลก 2013
  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  TK Park
  AACR2
  เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  สภาวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  สืบค้นฐานข้อมูล TDC-Thailis
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  184
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,053
  เยี่ยมชมปีนี้ :  40,228
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  261,873
  IP :  54.162.15.31
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 นักศึกษาปี 3 สาขาวิชาพัฒนาสังคมใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  11-12-2558
นักศึกษาปี 3 สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ “จัดอบรมการใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ”  ผลตอบรับดีเกินคาด
 
            นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 3  จัดทำโครงการบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (community base Learning) : อบรมการใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ดูแลให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพด้วยการใช้สมุนไพรและนวดแผนไทยโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันจัดขึ้นในวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ ศาลาวัดโพธาราม บ้านแห่ หมู่3 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
            การจัดทำโครงการดังกล่าวของนักศึกษา ได้บูรณาการการเรียนสอนรายวิชาหลักและกลยุทธ์ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา และวิชาศึกษาวิเคราะห์ชุมชน เข้ากับโครงการบริการวิชาการของสาขาวิชาคือ“โครงการบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (community base Learning) : อบรมการใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ”  
            มีผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ และ ผู้ดูแลผู้สูงอายุเข้าร่วมประมาณ 40 คน โดยมีวิทยากรจาก รพสต.ศรีพัฒนา และ รพสต.สงเปลือย กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่องการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น บรรยาย เรื่องทฤษฏีการนวดเบื้องต้น  กิจกรรมปฏิบัติการนวดเบื้องต้นและนวดคลายเครียดให้กับผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ  บรรยาย เรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ พร้อมการสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพรออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยฤๅษีดัดตน 15 ท่า และแลกเปลี่ยนซักถามและสรุปผลการเรียนรู้
            ผลการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น มีทักษะการนวด การใช้สมุนไพรเบื้องต้น เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่วนนักศึกษาผู้จัดโครงการ ได้เรียนรู้การบริหารจัดการการจัดโครงการฝึกอบรม การประสานงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะให้จัดโครงการอย่างต่อเนื่อง และ ให้พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการสื่อสารให้ชัดเจน