องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  42
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,163
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,106
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  345,168
  IP :  54.160.19.155
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 “การวิจัยข้ามวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน : พื้นที่ พรมแดน แนวคิดและประสบการณ์“
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  28-03-2559
"การวิจัยข้ามวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน : พื้นที่ พรมแดน แนวคิดและประสบการณ์"

          ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการบรรยายทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง "การวิจัยข้ามวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน : พื้นที่ พรมแดน แนวคิดและประสบการณ์"โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรรถ นันทรจักร์ เป็นวิทยากรบรรยายการหัวข้อ “การวิจัยข้ามวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน” และ ดร.ภัททิยา ยิมเรวัต เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “แนวคิดและประสบการณ์การวิจัยข้ามวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน” ซึ่งมีเครือข่ายทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมฟังการบรรยายจำนวนมากทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และนักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งในการบรรยายครั้งนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนมุมมองการวิจัยข้ามวัฒนธรรมระหว่างผู้ฟังการบรรยายและวิทยากร

           ผศ.ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ประธานในพิธีเปิดการบรรยายทางวิชาการครั้งนี้กล่าวชื่นชมการจัดกิจกรรมทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ว่า “หัวข้อการบรรยายแสดงถึงวิสัยทัศน์ที่ดีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่จะนำการวิจัยข้ามวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนา โดยเฉพาะตามกรอบของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)ในงานวิจัยที่สร้างความเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Connectivity) (ASEAN Community)การสร้างสัมพันธภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน  ระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ของอนุภูมิภาคที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน”

          ดร.ธีระ  ภูดี  รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวถึงโครงการบรรยายทางวิชาการว่า “โครงการบรรยายทางวิชาการเป็นกิจกรรมทางวิชาการประจำปีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ช่วยเติมเต็มความรู้ด้านการวิจัยให้แก่อาจารย์และบุคลากรของคณะ ซึ่งในแต่ละปีจัดบรรยายในหัวข้อที่แตกต่างกันออกไป ปีนี้จัดในประเด็นการวิจัยข้ามวัฒนธรรมซึ่งช่วยให้อาจารย์มองเห็นภาพที่ชัดเจนในกระบวนการวิจัยในพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลาย”