องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
  เกี่ยวกับคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ประวัติคณะ
  แผนยุทธศาสตร์คณะฯ (พ.ศ.2556-2560)
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/และพันธกิจ
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  วารสารวิชาการ วิถีสังคมมนุษย์
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่21
  ทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
  ฐานข้อมูลงานวิจัย
  โครงการบรรยายวิชาการ
  รายชื่อบทความตีพิมพ์ นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
  รายการแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา
  รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 2557-2558
  การบริการวิชาการ
  โครงการออกแบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกและเศรษฐกิจพอเพียง
  งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
  ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 สมมาน้ำเดือนสิบสองล่องประทีป
  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
  ประกาศการกำหนดอักษรย่อชื่อสาขาวิชา
  บริการนักศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานวิทยบริการ
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สโมสรนักศึกษา
  ระเบียบสโมสรนักศึกษา
  สำหรับบุคลากร
  จรรยาบรรณ ของบุคลากร มกส.2553
  ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อ
  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
  คณะ/หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  บริการงานสารสนเทศ
  งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  กรุงเทพ เมืองหนังสือโลก 2013
  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  TK Park
  AACR2
  เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  สภาวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  สืบค้นฐานข้อมูล TDC-Thailis
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  104
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,221
  เยี่ยมชมปีนี้ :  40,396
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  262,041
  IP :  54.198.23.251
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 “การวิจัยข้ามวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน : พื้นที่ พรมแดน แนวคิดและประสบการณ์“
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  28-03-2559
"การวิจัยข้ามวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน : พื้นที่ พรมแดน แนวคิดและประสบการณ์"

          ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการบรรยายทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง "การวิจัยข้ามวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน : พื้นที่ พรมแดน แนวคิดและประสบการณ์"โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรรถ นันทรจักร์ เป็นวิทยากรบรรยายการหัวข้อ “การวิจัยข้ามวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน” และ ดร.ภัททิยา ยิมเรวัต เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “แนวคิดและประสบการณ์การวิจัยข้ามวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน” ซึ่งมีเครือข่ายทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมฟังการบรรยายจำนวนมากทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และนักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งในการบรรยายครั้งนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนมุมมองการวิจัยข้ามวัฒนธรรมระหว่างผู้ฟังการบรรยายและวิทยากร

           ผศ.ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ประธานในพิธีเปิดการบรรยายทางวิชาการครั้งนี้กล่าวชื่นชมการจัดกิจกรรมทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ว่า “หัวข้อการบรรยายแสดงถึงวิสัยทัศน์ที่ดีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่จะนำการวิจัยข้ามวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนา โดยเฉพาะตามกรอบของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)ในงานวิจัยที่สร้างความเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Connectivity) (ASEAN Community)การสร้างสัมพันธภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน  ระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ของอนุภูมิภาคที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน”

          ดร.ธีระ  ภูดี  รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวถึงโครงการบรรยายทางวิชาการว่า “โครงการบรรยายทางวิชาการเป็นกิจกรรมทางวิชาการประจำปีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ช่วยเติมเต็มความรู้ด้านการวิจัยให้แก่อาจารย์และบุคลากรของคณะ ซึ่งในแต่ละปีจัดบรรยายในหัวข้อที่แตกต่างกันออกไป ปีนี้จัดในประเด็นการวิจัยข้ามวัฒนธรรมซึ่งช่วยให้อาจารย์มองเห็นภาพที่ชัดเจนในกระบวนการวิจัยในพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลาย”