องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  22
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,143
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,086
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  345,148
  IP :  54.160.19.155
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  01-06-2559
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย


          ในระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะผู้ประสานงานของเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย ภาคะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายจัด การประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย ภาคะวันออกเฉียงเหนือ :การพัฒนานักศึกษาสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการณ อาคารพจน์ สารสิน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและแสวงหารูปแบบความร่วมมือระหว่างงานวิชาการและงานพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนงานการจัดการเรียนการสอนและงานพัฒนานักศึกษา โดยเฉพาะในกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไปและกลุ่มการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานจิตอาสา  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์  อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล พร้อมด้วย นางสาวศิรดา พิมพ์สิงห์ และนางสาวศุภัสสร  ขยอมดอก นักศึกษาสาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ร่วมนำเสนอผลงานเรื่อง ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านการพัฒนานักศึกษาและมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน Research-Based Learningในรายวิชาการวิจัยวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558