องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  26
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,147
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,090
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  345,152
  IP :  54.160.19.155
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชยในการประกวดโครงการคุณธรรมจริยธรรมฯ
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  13-09-2559
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับมูลนิธิพลเอกเปรมติณสูลานนท์ จัดการประกวดโครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง) ประจำปี 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร อินธิเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ซึ่ง โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง) ประจำปี 2559 ในครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ต่อไปในอนาคต อีกทั้งเพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เรียนรู้และตระหนักในการทำความดีเพื่อสังคม ผ่านโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังแนวคิด “เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง”
กิจกรรมในครั้งนี้มีการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ มีทีมส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการจากสถาบันเครือข่าย จำนวน 7 โครงการ และโครงการจากสโมสรนิสิต ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 11 โครงการ
ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำผลงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่อง “Gen Aพลังพลเมือง อ่านเปลี่ยนเมือง ปีที่ 1 ประเด็น พี่ชวนน้องอ่าน เขียน สร้างสุข” ไปเข้าร่วมประกวดผลงานในโครงการดังกล่าวด้วย ซึ่งผลการประกวด นักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลชมเชยซึ่งหลังจากนี้ คณะกรรมจะคัดเลือกโครงงาน เพื่อเข้ารับรางวัลจำนวน 10 โครงการ ในวันที่ 23-24 กันยายน 2559 ที่มูลนิธิพลเอกเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ต่อไป