องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  19
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,140
  เยี่ยมชมปีนี้ :  20,083
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  345,145
  IP :  54.160.19.155
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 มนุษยศาสตร์ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในนิทรรศการภาพพิมพ์เล็ก “อัครศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจ“
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  25-11-2559
 ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ นักศึกษารายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้ร่วมกันจัด “นิทรรศการภาพพิมพ์เล็ก อัครศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจ" ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร  สุรมณี  รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมาก ณ บริเวณลานดอกปีบ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(พื้นที่นามน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร  สุรมณี รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระอัจฉริยภาพในศิลปะด้านต่างๆ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน”แปลตามศัพท์ว่า “ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ” หรือ “ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน” ดังนั้นในฐานะคณะที่จัดการเรียนการสอนศาสตร์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสตร์มนุษยศาสตร์และศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์ จึงควรรำลึกและน้อมนำพระจริยวัตรในด้านศิลปะ เป็นแนวทางให้บุคลาการและนักศึกษาได้เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไป”


อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ ประธานหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม ในฐานะอาจารย์สอนรายวิชาสุนทรียภาพของชีวิตกล่าวถึงนิทรรศการว่า “ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต ได้มีการถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร มาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นักศึกษาผู้เรียนในรายวิชาจึงได้ร่วมกันสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ขนาดเล็กและจัดนิทรรศการในครั้งนี้ นอกจากภาพพิมพ์จำนวนมากกว่าร้อยภาพแล้วยังมีการอันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาร่วมขับร้องในพิธีเปิดนิทรรศการครั้งนี้ด้วย”
 

นิทรรศการภาพพิมพ์เล็ก “อัครศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจ" เปิดให้ชมทุกวัน ณ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์