องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
  เกี่ยวกับคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ประวัติคณะ
  แผนยุทธศาสตร์คณะฯ (พ.ศ.2556-2560)
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/และพันธกิจ
  คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  วารสารวิชาการ วิถีสังคมมนุษย์
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
  การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  วิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่21
  ทักษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
  ฐานข้อมูลงานวิจัย
  โครงการบรรยายวิชาการ
  รายชื่อบทความตีพิมพ์ นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
  รายการแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญา
  รายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 2557-2558
  การบริการวิชาการ
  โครงการออกแบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกและเศรษฐกิจพอเพียง
  งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
  ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 สมมาน้ำเดือนสิบสองล่องประทีป
  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 15
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
  ประกาศการกำหนดอักษรย่อชื่อสาขาวิชา
  บริการนักศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  งานวิทยบริการ
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สโมสรนักศึกษา
  ระเบียบสโมสรนักศึกษา
  สำหรับบุคลากร
  จรรยาบรรณ ของบุคลากร มกส.2553
  ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อ
  ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
  คณะ/หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะครุศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  บริการงานสารสนเทศ
  งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  กรุงเทพ เมืองหนังสือโลก 2013
  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  TK Park
  AACR2
  เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  สภาวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สกว.
  รายงานการวิจัย วว.
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  ห้องสมุดงานวิจัย
  เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
  สืบค้นฐานข้อมูล TDC-Thailis
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  150
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,019
  เยี่ยมชมปีนี้ :  40,194
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  261,839
  IP :  54.162.15.31
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 มนุษยศาสตร์ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในนิทรรศการภาพพิมพ์เล็ก “อัครศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจ“
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  25-11-2559
 ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ นักศึกษารายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้ร่วมกันจัด “นิทรรศการภาพพิมพ์เล็ก อัครศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจ" ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร  สุรมณี  รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมาก ณ บริเวณลานดอกปีบ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(พื้นที่นามน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร  สุรมณี รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระอัจฉริยภาพในศิลปะด้านต่างๆ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน”แปลตามศัพท์ว่า “ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ” หรือ “ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน” ดังนั้นในฐานะคณะที่จัดการเรียนการสอนศาสตร์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสตร์มนุษยศาสตร์และศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์ จึงควรรำลึกและน้อมนำพระจริยวัตรในด้านศิลปะ เป็นแนวทางให้บุคลาการและนักศึกษาได้เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไป”


อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ ประธานหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม ในฐานะอาจารย์สอนรายวิชาสุนทรียภาพของชีวิตกล่าวถึงนิทรรศการว่า “ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต ได้มีการถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร มาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นักศึกษาผู้เรียนในรายวิชาจึงได้ร่วมกันสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ขนาดเล็กและจัดนิทรรศการในครั้งนี้ นอกจากภาพพิมพ์จำนวนมากกว่าร้อยภาพแล้วยังมีการอันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาร่วมขับร้องในพิธีเปิดนิทรรศการครั้งนี้ด้วย”
 

นิทรรศการภาพพิมพ์เล็ก “อัครศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจ" เปิดให้ชมทุกวัน ณ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์