องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       Mural in Kalasin
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  48
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,090
  เยี่ยมชมปีนี้ :  22,026
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  383,369
  IP :  18.207.238.146
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 สาขาการจัดการทางวัฒนธรรมร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับท่องเที่ยวชุมชน
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  25-11-2559
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ อาจารย์คมสัน เหมือนชาติและอาจารย์วราวุฒิ  ทิวะสิงห์  อาจารย์สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรโครงการ "โครงการส่งเสริมขีดความสามารถการบริหารจัดการคุณภาพด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว" ณ ที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจัดโดย สำนักงานท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ในการอบรมครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 60 คน โดยประกอบด้วยกลุ่มนักเรียน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีความสนใจในการสรา้งแบรนด์และพัมนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภออาทิ  พิพิธภัณฑ์สิริธร  วัดภูสิงห์  สะพานเทพสุดา  เขื่อนลำปาว วัดภูค่าว และหมู่บ้านโฮมสเตย์โนนบุรีเป็นต้น