องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       Mural in Kalasin
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  21
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,063
  เยี่ยมชมปีนี้ :  21,999
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  383,342
  IP :  18.207.238.146
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสร้างความดีกับเครือข่าย เยาวชนทำความดีเพื่อแผ่นดิน
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  08-02-2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสร้างความดีกับเครือข่าย
เยาวชนทำความดีเพื่อแผ่นดิน

 

ข่าว :กิตติ์ธนัตถ์  ญารพิสิษฐ์
ภาพ : ธวัชชัย  เคหะบาล

         
เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตัวแทนนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เข้าร่วม โครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (เยาวชนทำความดีเพื่อแผ่นดิน) ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน โดยมีนักศึกษาจากสถาบันเครือข่ายในภูมิภาคอีสานที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
         

โครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (เยาวชนทำความดีเพื่อแผ่นดิน) ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้ มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนิสิตนักศึกษา รวมถึงพระวิทยากร และอาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ โดยโจทย์ที่นิสิตนักศึกษาสนใจที่จะขับเคลื่อนเป็นความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งมีหลากหลายของประเด็นที่ถูกหยิบยกมาเป็นโจทย์ ทั้งที่เป็นประเด็นใหม่ และประเด็นการต่อยอดจากที่เคยดำเนินการมาของแต่ละมหาวิทยาลัย  การดำเนินงานได้นำเสนอภาพรวมของโจทย์การเรียนรู้ หรือโครงการที่จะดำเนินการผ่านกรอบแนวคิดอริยสัจ 4 โดยถ่ายทอดผ่านการเล่าเรื่องและใช้ผังมโนทัศน์เป็นเครื่องมือในการนำเสนอ อาทิโครงการการจัดการขยะในมหาวิทยาลัยและชุมชน  โครงการการเสริมสร้างระบบสุขภาพชุมชนและผู้สูงอายุ  โครงการการอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตในโรงเรียนและชุมชน  โครงการการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV  โครงการการจัดการพื้นที่โซนนิ่งการสูบบุหรี่ในตึกเรียนและการลดละการสูบบุหรี่  โครงการดนตรีบำบัด  โครงการการบริการวิชาการด้านดนตรีและนาฏศิลป์ โครงการการบริการวิชาการด้านเคมีและสารปนเปื้อนในชีวิต  โครงการการบริการวิชาการด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน โครงการการบริการวิชาการด้านการใช้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ และโครงการการบริการวิชาการด้านการเรียนรู้คู่บริการ โดยใช้ชุมชนเป็นห้องเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น โคกับการสอนชีวิต 
         

อาจารย์ธวัชชัย  เคหะบาล  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นสมาชิกของเครือข่ายโครงการโครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (เยาวชนทำความดีเพื่อแผ่นดิน) ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้ดำเนินการโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรมมาทุกปี ซึ่งปีนี้ได้นำตัวแทนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้นำเรื่อง โคกับการสอนชีวิต ร่วมพัฒนาและนำเสนอในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งหลังจากการอบรมครั้งนี้ตัวแทนนักศึกษาเครือข่ายเหล่านี้จะนำโจทย์ หรือประเด็นดังกล่าวกลับไปสู่การพัฒนาโจทย์อย่างมีส่วนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกรอบ ก่อนนำเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยและนำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง เพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันจะนำไปขยายผลและพัฒนาร่วมกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป”