องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       Mural in Kalasin
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  62
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,104
  เยี่ยมชมปีนี้ :  22,040
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  383,383
  IP :  18.207.238.146
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  ข่าวสารและกิจกรรม
 มนุษยศาสตร์ฯนำเสนอผลงานวิชาการใน CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 16
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  10-02-2560
มนุษยศาสตร์ฯนำเสนอผลงานวิชาการใน CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 16

สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์   เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายนิสิต นักศึกษา คณาจารย์การพัฒนาชุมชน สังคม และท้องถิ่น CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 เรื่อง “ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคมด้วยพลังชุมชน”ในระหว่างวันที่ 6- 10กุมภาพันธ์  2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี

ในงานดังกล่าวมีสถาบันที่เข้าร่วมจำนวน 36 มหาวิทยาลัย มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 1,300 คน โดยมีการปาฐกถานำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธ์  นอกจากนั้นยังมีเวทีเสวนาวิชา นำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานวิชาการคณาจารย์ การประกวดผลงานและทักษะด้านการพัฒนาของนักศึกษา และศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี  ในงานดังกล่าวคณาจารย์ทั้ง 2 สาขา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการจำนวน 3บทความ ได้แก่
1) การประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดทาธรรมนูญสุขภาพ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  โดย อาจารย์อภิรดี ดอนอ่อนเบ้า อาจารย์นิตยา ปรูกระโทก อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล อาจารย์นิติยา ค้อไผ่ และ อาจารย์คมสัน เหมือนชาติ
2) การจัดการข้อมูลและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรพลังงานในภาคอีสาน  โดย อาจารย์อภิญญา อันพันลำ และ อาจารย์ธีรนันท์ ขันตี
3) รูปแบบส่วนผสมทางการตลาดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตและผู้บริโภค กรณีศึกษา ตลาดนัดสีเขียว อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  โดย อาจารย์อารยา ลาน้ำเที่ยง อาจารย์นิตยา ปรูกระโทก และ อาจารย์อาทิตย์ บุดดาดวง

นอกจากนี้อาจารย์อภิรดี ดอนอ่อนเบ้า อาจารย์นิตยา ปรูกระโทก อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังได้ร่วมเป็นเป็นวิทยากร เป็นกรรมการตัดสินประกวดทักษะด้านการพัฒนา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา/วิพากษ์บทความวิชาการนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และ อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ยังได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมชุดใหม่ ในจำนวน15 คน  (ปัจจุบันที่ทำการตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์) เพื่อทำหน้าที่ในการยกระดับศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน และสังคมให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ

ทั้งนี้งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายนิสิต นักศึกษา คณาจารย์การพัฒนาชุมชน สังคม และท้องถิ่น CSD สัมพันธ์ จะจัดขึ้นอีกครั้งในปี 2561 โดยมี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป