องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  46
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,027
  เยี่ยมชมปีนี้ :  17,058
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  342,120
  IP :  34.229.119.29
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ข้อมูลสาขาสารสนเทศศาสตร์อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาจารย์ปารมี  ลางคุลานนท์
หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์


อาจารย์มะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์


อาจารย์ณัฐนันท์  สีดาแก้ว