องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       Mural in Kalasin
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  42
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,084
  เยี่ยมชมปีนี้ :  22,020
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  383,363
  IP :  18.207.238.146
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

ข้อมูลสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม


  

 “การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม เพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”


ชื่อสาขาวิชา
          การจัดการทางวัฒนธรรม(Cultural Management)

ชื่อหลักสูตร
          ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทางวัฒนธรรม)

ระยะเวลาการเรียน
          หลักสูตร 4 ปีเรียนในวันจันทร์-ศุกร์

 
จุดเด่นของสาขาวิชา
         
·       สร้างนักจัดการทางวัฒนธรรมที่เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นและวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน
·       สร้างนักจัดการวัฒนธรรมที่เชี่ยวชาญทางด้านเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
·       เน้นการศึกษาผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติงานจริงทั้งในและนอกสถานที่ การศึกษาดูงานด้านการจัดการทางวัฒนธรรม

        ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

·       บัณฑิตมีทักษะปฏิบัติในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นกับสากลผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต

ประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งนี้เน้นการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจวัฒนธรรมขนาดกลางและขนาดย่อม การทำงานในอุตสาหกรรม

ทางวัฒนธรรม  ข้าราชการและพนักงานในหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชน สามารถเรียน
ต่อปริญญาโท และ ปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการและข้าราชการที่มุ่งความสำเร็จในอาชีพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์  0876390601อาจารย์ประจำสาขาวิชา 


 

อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารงานวัฒนธรรม)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้าสาขาการจัดการทางวัฒนธรรมอาจารย์ ดร.สุชานาถ  บุญเที่ยง

อาจารย์ ดร.สุชานาถ  บุญเที่ยง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
อาจารย์ภูวดล  ศรีธเรศ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารงานวัฒนธรรม)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์