องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       Mural in Kalasin
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  38
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,080
  เยี่ยมชมปีนี้ :  22,016
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  383,359
  IP :  18.207.238.146
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง
อาจารย์ ดร.ธราเทพยงโชติวุฒิกุล
 
อาจารย์
 
ปริญญาเอก ;ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาโท ;ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
ปริญญาตรี ;ศศ.บ. (การบริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.นิตยา ค้อไผ่
 
อาจารย์ ปริญญาเอก ;ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาโท ;ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
ปริญญาตรี ;ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรรมการ
อาจารย์ธวัชชัย
เคหะบาล
 
อาจารย์ ปริญญาโท ;ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี ;ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการ
อาจารย์อภิรดี
ดอนอ่อนเบ้า
  ปริญญาโท ;ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี ;ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการ
อาจารย์นิตยา 
ปรูกะโทก
 
อาจารย์ ปริญญาโท ;ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี ;ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการและเลขานุการ
 

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่

Social development Fanpage