องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       Mural in Kalasin
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  50
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,092
  เยี่ยมชมปีนี้ :  22,028
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  383,371
  IP :  18.207.238.146
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

  งานพัฒนานักศึกษา
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2558
ระเบียบโมสรนักศึกษา

คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2558
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา 
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558