องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       Mural in Kalasin
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  56
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,098
  เยี่ยมชมปีนี้ :  22,034
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  383,377
  IP :  18.207.238.146
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

   บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล
  รองอธิการบดี รักษาราชการแทน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์
  รองคณบดี / ประธานหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม
อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล
  รองคณบดี / ประธานหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ณัฐนันท์ สีดาแก้ว
  ประธานหลักสูตร / หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์นิลวรรณ สายสมบัติ
  ประธานหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ
อาจารย์ ดร.สุชานาถ บุญเที่ยง
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
อาจารย์มะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์
  อาจารย์ประจำหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์ปารมี ลางคุลานนท์
  อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์คมสัน เหมือนชาติ
  อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์นิตยา ปรูกระโทก
  อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มีข้อมูลทั้งหมด  15  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2