องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ       ข้อมูลประกัน        ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2560       องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย       องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
       เกี่ยวกับคณะฯ
       หลักสูตรที่เปิดสอน
       ฐานข้อมูลงานวิจัย
       การบริการวิชาการ
       งานทำนุบำรุงศิลปะฯ
       ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ
       บริการนักศึกษา
       สโมสรนักศึกษา
       สำหรับบุคลากร
       คณะ/หน่วยงานภายใน
       บริการงานสารสนเทศ
       บริการงานวิจัยและค้นคว้า
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  67
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,048
  เยี่ยมชมปีนี้ :  17,079
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  342,141
  IP :  34.229.119.29
  เริ่มนับวันที่  17 สิงหาคม 2555

   บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์อภิรดี ดอนอ่อนเบ้า
  อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
นางสาวสุธาสินี อุบลเวช
  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี/นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุนันทา จันมีวงษ์
  นักวิชาการศึกษา
นางสาววราภรณ์ ภูตาโก
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายเศรษฐพงศ์ แพงจันทร์
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
มีข้อมูลทั้งหมด  15  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/2

1 2