รายละเอียดข้อมูลบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นางสาวสุนันทา จันมีวงษ์
ตำแหน่ง (Position):   นักวิชาการศึกษา
ประเภทสายงาน (Line):   สายสนับสนุน
การศึกษา (Education) : -
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
                      สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สื่อนฤมิต(กำลังศึกษา)
                      สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อีเมล์ (E-mail) : -


เบอร์โทร (Telephone) : -


เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -