รายละเอียดข้อมูลบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   อาจารย์นิลวรรณ สายสมบัติ
ตำแหน่ง (Position):   ประธานหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
การศึกษา (Education) : -
- ปริญญาตรี    
   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปริญญาโท    
   MTCSOL   Teaching Chinese to Speakers of Other Language   Southwest  University, Chongqing, China

อีเมล์ (E-mail) : -


เบอร์โทร (Telephone) : -


เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -
-  สนทนาภาษาจีน
-  ภาษาจีนพื้นฐาน
-  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
-  การเขียนภาษาจีน

ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -