รายละเอียดข้อมูลบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล
ตำแหน่ง (Position):   รองอธิการบดี รักษาราชการแทน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
การศึกษา (Education) : -


อีเมล์ (E-mail) : -


เบอร์โทร (Telephone) : -


เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -