รายละเอียดข้อมูลบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล
ตำแหน่ง (Position):   รองคณบดี / ประธานหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
การศึกษา (Education) : -

- ปริญญาโท                                                                                                 
   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                                                                                   
 - ปริญญาตรี                                                                                              
    ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

อีเมล์ (E-mail) : -

arr_cd20@hotmail.com

เบอร์โทร (Telephone) : -


เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -
-  การบริหารโครงการ
-  การถอดบทเรียน
-  การสังเคราะห์งานชุมชน
-  สวัสดิการชุมชน

ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -