รายละเอียดข้อมูลบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   อาจารย์ปารมี ลางคุลานนท์
ตำแหน่ง (Position):   อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
การศึกษา (Education) : -

   ปริญญาตรี  
         - สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ปริญญาโท  
         - สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมล์ (E-mail) : -

Bharamee@hotmail.com
Bharamee.la@ksu.ac.th

เบอร์โทร (Telephone) : -

0-4360-2036
08-9863-3750

เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -

-  การบริการสารสนเทศ
-  การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
-  จดหมายเหตุและสิ่งพิมพ์รัฐบาล
-  การรู้สารสนเทศ

ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -