รายละเอียดข้อมูลบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   อาจารย์คมสัน เหมือนชาติ
ตำแหน่ง (Position):   อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ

การศึกษา (Education) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ทัศนศิลป์)   คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                           ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปะและวัฒนธรรม) คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีเมล์ (E-mail) : -


เบอร์โทร (Telephone) : - 0918651308


เว็บไซต์ (Web site) : -  https://www.facebook.com/poongloong/


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : - ประติมากรรม, เครื่องปั้นดินเผา, งานหล่อ 


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -