รายละเอียดข้อมูลบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   อาจารย์วราวุฒิ ทิวะสิงห์
ตำแหน่ง (Position):   อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทางวัฒนธรรม
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
การศึกษา (Education) : -  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(นฤมิตศิลป์)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                    - ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
อีเมล์ (E-mail) : -


เบอร์โทร (Telephone) : -


เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : - การออกแบบผลิตภัณฑ์, สินค้าทางวัฒนธรรม 


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -