รายละเอียดข้อมูลบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   อาจารย์มะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์
ตำแหน่ง (Position):   อาจารย์ประจำหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
การศึกษา (Education) : -

   ปริญญาตรี  
       - สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
    ปริญญาโท  
         - สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อีเมล์ (E-mail) : -
masu47@yahoo.com

เบอร์โทร (Telephone) : -


เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -
- การวิจัยทางสสรสนเทศศาสตร์
- การบริหารโครงการ
- สารสนเทศสำหรับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -