รายละเอียดข้อมูลบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์
ตำแหน่ง (Position):   รองคณบดี / ประธานหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ